Νέα Δράση «Επιχειρούμε Έξω»

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Ειδική Γραμματεία Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Επιχειρούμε Έξω», με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνείς εκθέσεις.

Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα.

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% και χρηματοδοτούνται πλάνα συμμετοχών σε εκθέσεις ύψους μέχρι και 100.000 ευρώ.

Έναρξη υποβολών αιτήσεων στο www.ependyseis.gr από τις 08/01/2018 με την πρόσκληση να μένει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολών.  Για τη συγκεκριμένη δράση, οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Πληροφορίες:

  • Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δε – Πα από 8:00 πµ έως 17:00 µµ)
  • 801 11 36300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από τις από 8:00 πµ έως 19:00 µµ
  • www.espa.gr
  • www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=32&cs=
  • στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter, LinkedΙn, ΥouΤube
  • ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και τους κατά τόπους εταίρους του.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Είδος

Ανακοίνωση

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 26-11-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαμοθράκη 21-11-2017
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αρ. Πρωτ. 1127Β
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
_____________
ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 22η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 26-11-2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 με το παρακάτω θέματα:
1) Περί έγκρισης αποδοχής δωρεάν παραχώρηση χρήσης για διάστημα έξι (6) μηνών του κτιρίου ΟΤΕ που βρίσκεται στη Χώρα Σαμοθράκης με σκοπό την στέγαση δημοτικών υπηρεσιών.

2) Περί μετεγκατάστασης δημοτικών υπηρεσιών λόγω καταστροφής του Δημαρχείου και του Κέντρου Κοινότητας από την θεομηνία.
3) Περί 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

4)Περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης ΄΄Υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων Αν. Μακεδονίας και Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής διαχείρισης αστικών αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.

5)Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών .

6)Περί αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Σαμοθράκης ύψους 300.000,00 Ευρώ προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από λειψυδρία (ΣΑΕ055).

7) Περί έγκρισης τροποποίησης ετήσιου και τεχνικού προγράμματος Δράσης του Δήμου Σαμοθράκης 2017.

8) Περί έγκρισης εγγραφών παιδιών στο ΚΔΑΠ.

9) Περί έγκρισης τροποποίησης της αρ. 7Β/2017 Δημοτικού Συμβουλίου ΄Περί αποδοχής χρηματοδότησης 150.000,00 από πιστώσεις του έργου 2003 ΣΕ 05500005 επιχορήγηση ΟΤΑ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β βαθμού της χώρας ως προς την αύξηση του ποσού κατά 150.000,00 κατόπιν της αρ. πρωτ. 37786/10-11-2017.

10) Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για κάλυψη εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017 στην Σαμοθράκη.

11)Περί έγκρισης συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Δημοσυνεταιριστικής ΕΒΡΟΥ.

12)Περί επανέναρξης λειτουργίας ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του Δήμου Σαμοθράκης και κατάργησης της αρίθμησης Β.

13)Περί έγκρισης αίτησης του Γλήνια Γεωργίου-Παρασκευά του Ιωάννη για άδεια υδραυλικής εγκατάστασης στην οικία του στην Παλαιόπολη Σαμοθράκης.

14)Περί έγκρισης εγγραφών και διαγραφών νηπίων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σαμοθράκης.

15) Περί έγκρισης αίτησης του Συρμαίδη Γεωργίου του Αναστασίου για άδεια υδραυλικής εγκατάστασης στην οικία του στην Χώρα Σαμοθράκης.

16)Περί αποδοχής δωρεάς από vodafon αρ. πρωτ. CA/L1676/NI προς τον Δήμο Σαμοθράκης εξοπλισμού για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
17)Αποδοχή οικονομικής βοήθειας από Ιταλούς.
18)Περί εξέτασης αιτήματος Μητροπολίτη για παραχώρηση ξύλινου οικίσκου.
19)Αναστολή καταβολής δόσης δανείου στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων λόγω εκτάκτων αναγκών.
20)περί καθορισμού τρόπου λειτουργίας του Κάμπινγκ Βαράδων.
21)Περί έγκρισης μετακίνησης του Δημάρχου εκτός έδρας.
22)Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών.
23)Περί έγκρισης τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)