ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 16Κ/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 16Κ/2017

πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία- Εφορείες Αρχαιοτήτων- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Ν.Π.Δ.Δ.).

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.019986&_afrLoop=5652022672791382&_adf.ctrl-state=r4c3q67ot_145#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.019986%26_afrLoop%3D5652022672791382%26_adf.ctrl-state%3Dr4c3q67ot_149

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2017

πλήρωση πεντακοσίων σαράντα οκτώ  (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.019971&_afrLoop=5651936484584938&_adf.ctrl-state=r4c3q67ot_112#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.019971%26_afrLoop%3D5651936484584938%26_adf.ctrl-state%3Dr4c3q67ot_116