ρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 16/4/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 12-4-2018

Αρ.Πρωτ.1744

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη πρακτικού γνωμοδοτικού οργάνου του έργου ¨Κατασκευή Υδρευτικών Γεωτρήσεων¨.
2. Περί καθορισμού τρόπου ανάθεσης και Έγκρισης Τευχών Δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση οδικού δημοτικού δικτύου Δήμου Σαμοθράκης από θεομηνίες και το σεισμό κατά τα έτη 2014-2015».
3. Διάθεση πίστωσης.
4. Περί έγκρισης εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για αναστολή προσαυξήσεων στους λογαριασμούς ύδρευσης οι οποίοι εκδόθηκαν βάση των βεβαιωμένων φορολογικών καταλόγων του Δήμου Σαμοθράκης λόγω θεομηνίας.