Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/5/2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 9η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2018,μετά από την ματαιωθήσα συνεδρίαση στις 13/5/2018 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 18-5-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30: 00μ.μ με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: «Περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
ΘΕΜΑ 2ο: Περί έγκρισης και λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόμου με τίτλο Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνσης της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση- Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ..
ΘΕΜΑ 3ο: «Περί συνεργασίας του Δήμου για την διοργάνωση συνεδρίου με τίτλο geometric analysiς in Samothrace,Chapter από 28-5-2018-1-6-2018».
ΘΕΜΑ 4ο : Περί έγκρισης έκθεσης 4ου Τριμήνου 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2017.
ΘΕΜΑ5ο: Περί έγκρισης έκθεσης 1ου Τριμήνου 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2018.
ΘΕΜΑ6ο: Περί εγγραφής νηπίων στην δύναμη του Παιδικού Σταθμού.
ΘΕΜΑ7ο: Περί ορισμού εκπροσώπου της Δημοτικής Αρχής για συμμετοχή σε επιτροπή του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017 που αφορά την παροχή εφάπαξ βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.
ΘΕΜΑ 8ο:Περί έγκρισης αιτήματος φιλοξενίας των φοιτητών και διοργανωτών στο δημοτικό Κάμπινγκ και φιλοξενίας των εισηγητών στα σπιτάκια του Οικοτουριστικού Κέντρου στις Βαράδες .

ΘΕΜΑ 9ο: «Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών».

ΘΕΜΑ10ο : Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών .

ΘΕΜΑ11ο: «Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής εκτίμησης για καθορισμό τιμής εκκίνησης για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων κτημάτων και ελαιοκτημάτων του Δήμου».

ΘΕΜΑ 12ο: «Προγραμματισμός σύναψης μίσθωσης έργου με Παιδίατρο για ιατρική παρακολούθηση νηπίων ανά 15 ημέρες για το διάστημα από 1/9/2018 έως 31/7/2019».

ΘΕΜΑ 13ο: «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ διάρκειας έως δύο (2) μηνών για κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών για έκτακτες ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού που προέκυψαν από την συνταξιοδότηση της Τσίπου Μαρίας ΥΕ Βοηθών Μαγείρων».
ΘΕΜΑ 14ο : «Περί εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής για τροποποίηση της αρίθμ. 52β/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. (άρθρο 63 στ΄ Ν.3852/2010)¨».

ΘΕΜΑ 15ο: «Περί εγγραφής παιδιών στο ΚΔΑΠ Χώρας».
ΘΕΜΑ 16ο : Περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης σε επανάληψη.
ΘΕΜΑ: 17ο «Έγκριση κατανομής πιστώσεων Β΄ δόσης 2018 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Δήμου Σαμοθράκης».
ΘΕΜΑ 18Ο Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής σύμβασης με το Υπ. Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου Κατασκευή γέφυρας Μπελ ευ στα Θέρμα Σαμοθράκης.
ΘΕΜΑ 19ο«Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 1ου τριμήνου έτους 2018 των δομών που υλοποιούν το πρόγραμμα ¨Βοήθεια στο σπίτ騻

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Ανακοίνωση 2ου Μαθηματικού Συνεδρίου στη Σαμοθράκη

Για δεύτερη χρονιά η Σαμοθράκη έχει τη τιμή να φιλοξενεί ένα συνέδριο ειδικού ενδιαφέροντος από τις 28/5 έως την 1/6 με τίτλο
“Geometric analysis in samothrace, Chapter 2” που θα διεξαχθεί στο Πνευματικό Κέντρο στη Χώρα Σαμοθράκης.
Το φετινό συνέδριο είναι προς τιμή του Sylvestre Gallot για τα 70α γενέθλια του.

Ο Δήμος Σαμοθράκης αναλαμβάνει τη φιλοξενία του συνεδρίου και την υποστήριξη του. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

Πληροφορίες για το συνέδριο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
https://gallot70.sciencesconf.org/