Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 21-5-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 21-5-2018

Αρ.Πρωτ.2532

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω της επείγουσας ανάγκης να προχωρήσει το έργο της ανάθεσης ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ για να προληφθούν επικείμενα προβλήματα υδροδότησης οικισμών ) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ:1o«Έγκριση εκτάκτου χαρακτήρα συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής».
ΘΕΜΑ:2ο Περί έγκρισης 2ου πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του έργου ‘’Κατασκευή Υδρευτικών Γεωτρήσεων’’.
ΘΕΜΑ:3ο Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης.
.