ΘΕΣΗ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2018

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 8Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/20-6-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 24 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 27η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή.

Η θέση 211 αφορά στη Σαμοθράκη

211-ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦ/ΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΦ/ΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ (Μουσείο και Χώρος Σαμοθράκης) ΕΒΡΟΥ(ν.Σαμοθράκη)

Πληροφορίες στο:

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.022244&_afrLoop=4305650278198385&_adf.ctrl-state=10g49r1fl4_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.022244%26_afrLoop%3D4305650278198385%26_adf.ctrl-state%3D10g49r1fl4_42

8K 2018 FEK