Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Υποστήριξη της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), με πρώτο βήμα τη σύσταση από φορείς Κ.ΑΛ.Ο. Κέντρων Στήριξης που θα λειτουργήσουν ως «σημεία ενημέρωσης» για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως δομές συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηματιών και υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών και ως δομές υποστήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Στα Κέντρα Στήριξης θα παρέχονται:

υπηρεσίες δημοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και σε υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες (α’ δέσμη ενεργειών) και

υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (β’ δέσμη ενεργειών).

Σε ποιους απευθύνεται

Οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016).

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις στο αρ. 3 της Πρόσκλησης (βλ. Σχετικά αρχεία).

Περίοδος υποβολής

από 8/8/2018 έως 14/9/2018 (ώρα 13:00)

Πληροφορίες

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4009

ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου Σαμοθράκης αποτελεί η τελευταία εξόφληση παλιών υποχρεώσεων του δήμου Σαμοθράκης ύψους 377.372,08 ευρώ.
Πρόκειται για την εξόφληση του τελευταίου μέρους από το συνολικό ποσό του 1.183.341,48 ευρώ υποχρεώσεων σε τρίτους (εκτός των δανείων) της περιόδου 2001 ως 2013.
Μετά από σχεδιασμό και εντατική εργασία αξιοποιώντας τα έσοδά του και προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών, με απόλυτο έλεγχο των εξόδων έκλεισε ο κύκλος της σπάταλης και ανώφελης διαχείρισης.
Συγχρόνως αποκαταστάθηκε η αξιοπιστία του Δήμου και απομακρύνθηκε οριστικά ο κίνδυνος χρεωκοπίας του.
Με επιμέλεια και χωρίς νέες δανειακές επιβαρύνσεις δημιουργούνται σταδιακά οι προϋποθέσεις μιας αναπτυξιακής τροχιάς προς το συμφέρον των δημοτών.