Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Δήμου Σαμοθράκης.

Θέμα: Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Δήμου Σαμοθράκης.   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    Έχοντας υπόψη: Tις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. δ΄ του Ν.3852/2010 Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3584/2007 όπως αντικαθίσταται και ισχύει μ παρ. 5 του άρθρου 29 παρ. 4 […]