ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ειδών σίτισης του Δήμου Σαμοθράκης για τον Παιδικό Σταθμό

Ο Δήμαρχος λαμβάνοντας υπόψη:   την υπ’ αριθ. 4667/29-08-2018 Διακήρυξη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 τις υπ’ αριθ. 314, 317, 318 και 319 αποφάσεις αναλήψεις υποχρέωσης τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 […]