Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον  επανακαθορισμό τέλους καθαριότητας και φωτισμού και την εξασφάλιση ανταποδοτικότητας της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Φωτισμού

ΑΔΑ: Ψ4Π0Ω1Λ-ΑΒΒ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 6017/2-11-2018 AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19ης /29-10-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης. Στη Σαμοθράκη σήμερα 29-10-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε  σε  έκτακτη συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ. πρωτ.: 5792/26-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 […]