Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 22η έκτακτη συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη 19-12-2018

Αρίθμ. Πρωτ.: 6872

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έκτακτη συνεδρίαση».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 22η δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του (λόγο κατεπείγουσας ανάγκης έγκρισης των θεμάτων της πρόσκλησης για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκτέλεση των εν λόγω έργων) για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 19-12-2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 με τα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ:1ο ΘΕΜΑ:  Περί παροχής συναίνεσης για τη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας του Νότιου Οδικού Δικτύου της Νήσου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 2Ο Περί έγκρισης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά παρεμβάσεις στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο της Νοτίου Σαμοθράκης του Έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας του Νότιου Οδικού Δικτύου της Νήσου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 3Ο Περί παροχής συναίνεσης για τη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας του Βορείου Οδικού Δικτύου της Νήσου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 4Ο Περί έγκρισης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά παρεμβάσεις στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο της Βορείου Σαμοθράκης του Έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας του     Βόρειου Οδικού Δικτύου της Νήσου Σαμοθράκης»

 

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)