Διακοπή μαθημάτων σε όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες του νησιού λόγω παγετού

Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ’ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010 Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998 Τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη Σαμοθράκη την 7η Ιανουαρίου 2019, χιονοκάλυψη […]