Διακοπή μαθημάτων σε όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες του νησιού λόγω παγετού

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ’ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010
  2. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998
  4. Τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη Σαμοθράκη την 7η Ιανουαρίου 2019, χιονοκάλυψη και παγετός στο σύνολο του νησιού και προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή των μαθημάτων στις 08/1/2019 σε όλες τις μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού, στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και στον Παιδικό Σταθμό Σαμοθράκης, λόγω εκτεταμένης χιονοκάλυψης στο σύνολο του νησιού και παγετού, προκειμένου να προφυλαχθούν οι μαθητές από τυχόν ατυχήματα.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2019

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ