Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 21-1-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 17-1-2019

Αρ.Πρωτ.183

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη 1η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης.
2. Περί σύστασης παγίας προκαταβολής
3.Περί έγκρισης οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών.
4.Περί ανάθεσης σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης.
5.Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής (εισιτηρίων πλοίου κοντέινερ απορριμμάτων).
6. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής (εισιτηρίων οδηγών).
7. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής (ταχυδρομικών τελών).
8. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής (διοδίων).
9. Περί έγκρισης διαγραφής λογαριασμών ύδρευσης λόγω υπαιτιότητας του Δήμου.

Κοπή πίτας

Ο Δήμος Σαμοθράκης σας προσκαλεί

στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας που θα πραγματοποιηθεί

 

στις  21 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή 11.00πμ

στο Πνευματικό Κέντρο Ν. Φαρδύς στη Χώρα Σαμοθράκης.

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 4η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19-1-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη, 17-1-2019

Αρίθμ. Πρωτ.:186

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 4η  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 4η   δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019,(λόγω της ματαιωθείσας τακτικής συνεδρίασης στις 3/16-1-2019 για επείγοντα θέματα που αφορούν την λειτουργία του Δήμου.) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  19-1-2019 ημέρα Σάββατο  και ώρα  17:30μ.μ  με τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ: 1ο Περί έγκρισης παρακολούθησης προγράμματος ΚΔΑΠ Λακκώματος (μόνο στην περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα από άποψη θέσεων) νέων παιδιών.

 

ΘΕΜΑ:2ο Περί ακύρωσης της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 240/2018.

 

ΘΕΜΑ:3ο Περί έγκρισης τροποποίησης (3η έκδοση) εγχειριδίων διοικητικής ικανότητας του Δήμου Σαμοθράκης στην διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων περιόδου 2014-2020.

 

ΘΕΜΑ:4ο  « Περί ανάκλησης της αρίθμ. 296/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  και ενημέρωση για τις σχετικές ενέργειες για την εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού».

 

 ΘΕΜΑ:5ο  «Περί καθορισμού χώρων για την δημιουργία Παιδικών Χαρών στους οικισμούς Χώρα και Καμαριώτισσα στα πλαίσια της πράξης ¨Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σαμοθράκης ¨ στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ για προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας  σύμφωνα με τους όρους της  αρίθμ. πρωτ.: 61780/2-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

ΘΕΜΑ:6ο  «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 3ου τριμήνου έτους 2018 των δομών υλοποίησης του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι»

 

ΘEMA:7ο  «Περί αδυναμίας υποβολής ένταξης της πράξης ¨Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Δήμου Σαμοθράκης¨  στο Ε.Π.  «Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 , με τίτλο «Δράση 4γ.8.1 στα πλαίσια της Πρόσκλησης με Κωδ. ΑΜΘ60/ΟΠΣ: 3111 και ανάκληση της αρίθμ. 265/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ».

 

ΘΕΜΑ: 8Ο Περί έγκρισης για το πρακτικό καταστροφής 6041/05-11-2018 για τον Δημοτικό  Παιδικό Σταθμό.

 

ΘΕΜΑ: 9Ο  Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών .

 

ΘΕΜΑ: 10Ο Περί έγκρισης εγγραφής νηπίου στον παιδικό σταθμό Δήμου Σαμοθράκης.

 

ΘΕΜΑ: 11Ο Περί τροποποίησης ωραρίου εργασίας της Σφενδύλα Ευδοκίας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, εργαζόμενης στο Δήμο Σαμοθράκης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης (1 ώρα ημερησίως) με καθήκοντα την καθαριότητα Νηπιαγωγείου Καμαριώτισσας, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 γ του άρθρου 8 τουν. 4368/2016.

 

  ΘΕΜΑ: 12ο «Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 300.000,00  για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από λειψυδρία (ΣΑΕ 055, αρίθμ. πρωτ.: 78378/31-12-2018 απόφαση ΥΠΕΣ)

 

ΘΕΜΑ:13ο «Έγκριση 2ης  τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019»

 

ΘΕΜΑ: 14ο«Έγκριση 1ης  τροποποίησης ετήσιου  προγράμματος δράσης και τεχνικού και οικ. έτους 2019»

 

ΘΕΜΑ: 15ο «Περί 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019»

 

ΘΕΜΑ: 16ο «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 2ου ΑΠΕ (Συμπληρωματική σύμβαση του έργου ¨Συντήρηση & Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Κάτω Καρυώτες¨).

 

ΘΕΜΑ: 17ο «Περί έγκρισης παράτασης λήξης προθεσμίας εξόφλησης εκκαθαριστικών λογαριασμών ύδρευσης 2017 λόγω παράτασης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

 

ΘΕΜΑ:18ο Περί έγκρισης κατανομής ειδικευμένων χρηματικών υπολοίπων ειδικευμένων πιστώσεων ως τις 31-12-2018.

 

ΘΕΜΑ 19ο Περί τροποποίησης ΟΕΥ για την έναρξη του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α’ βαθμού και τα στελέχη αυτών σε μόνιμο προσωπικό.

 

ΘΕΜΑ20ο Περί κίνησης της διαδικασίας της σύνταξης της μελέτης Τοπικού χωρικού Δήμου Σαμοθράκης.

 

ΘΕΜΑ 21ο Περί παραχώρησης χώρου για εκμάθηση παραδοσιακών χορών.

 

ΘΕΜΑ 22ο Περί έγκρισης κατανομής Δ’ Δόσης για Λειτουργικές δαπάνες Σχολείων έτους 2018.

 

ΘΕΜΑ 22ο Περί κατανομής έκτακτης ενίσχυσης για θέρμανση στις σχολικές μονάδες.

 

ΘΕΜΑ 23ο Περί συζήτησης και ψηφίσματος διαμαρτυρίας για το κλείσιμο του υποκαταστήματος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ .