Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 19-2-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 15-2-2019

 

Αρ.Πρωτ.675

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

  1. Βογιατζής Ιωάννης
  2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
  3. Πρόξενος Χρήστος
  4. Ατζανός Παναγιώτης
  5. Λαζανδρέας Κων/νος

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη 3η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.Περί εισήγησης Οικονομικής Eπιτροπής για παράταση λήξης προθεσμίας εξόφλησης εκκαθαριστικών λογαριασμών ύδρευσης 2017 λόγω παράτασης της λήξης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης έως 26-3-2019.

2.Περί  συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών έτους 2019.

  1. Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για διαγραφή λογαριασμού ύδρευσης λόγω ένδειας.
  2. Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού  και επιτροπής ενστάσεων για την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμού για το έργο tην ‘’Κατασκευή ράμπας και λοιπές εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος’’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016»

5.Περί προσφυγής και ανάθεσης της υπηρεσίας τοπογραφικής αποτύπωσης Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης σε πέντε  περιοχές των οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.

  1. Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019.
  2. Περί προσφυγής και ανάθεσης εργασιών επισκευής και αποκατάστασης αντλιοστασίων και υδρευτικών δικτύων του Δήμου Σαμοθράκης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση τη προκήρυξης.
  3. Περί εισήγησης της οικονομικής επιτροπής για επιβολή τέλους χρηστών στα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού.

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 7η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15-2-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη, 15-02-2019

Αρίθμ. Πρωτ.: 670

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 7η  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 7η   δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  15-2-2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  11:00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτάκτου χαρακτήρα των θεμάτων της συνεδρίασης» .

 

 

ΘΕΜΑ:2ο «Περί τροποποίησης της αρίθμ. 288/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με σκοπό την έγκριση 3ου υποέργου με τίτλο: ¨Αρχαιολογική παρακολούθηση του έργου ‘Αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης, Π.Ε. Έβρου¨  στα πλαίσια της  πράξης ¨Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών  μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Καμαριώτισσας Σαμοθράκης¨ που πρόκειται να υποβληθεί προς ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»

(Το θέμα πρέπει να συζητηθεί άμεσα καθώς η προθεσμία υποβολής της πρότασης  στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  λήγει στις 28/2/2019  σύμφωνα με την  αριθμ. πρωτ. 69599/3-12-2018 2η τροποποίηση της πρόκλησης 1 του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών)

ΘΕΜΑ: 3ο«Περί έγκρισης δέσμευσης του Δήμου Σαμοθράκης για την κάλυψη του κόστους ιδιωτιών συνδέσεων που περιλαμβάνονται στο έργο με τίτλο
¨
Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αλωνίων Δήμου Σαμοθράκης ¨ που έχει  υποβληθεί προς ένταξη στο  Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης άξονας προτεραιότητας  2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Επέκταση / αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος – Δράση 6Β.11.1» στα πλαίσια της αρίθμ. πρωτ.: 3272/5-9-2018 πρόσκλησης της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ΑΜΘ 57/ΟΠΣ: 3272 σε εκτέλεση της αρίθμ. 238/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου»

(Το θέμα πρέπει να συζητηθεί άμεσα διότι μέχρι τις 19/2/2019 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της πρότασης από την Διαχειριστική Αρχή ΑΜΘ σύμφωνα με το αρίθμ. πρωτ.: 4324/11-2-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης)

ΘEMA: 4ο«Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής για την κατάρτιση αναμορφωμένων πινάκων κατάταξης και διοριστέων για την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού βάσει της προκήρυξης 1/488Μ/2008 (ΦΕΚ 48/23-2-2019)»

(Κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 114/24-01-2019 απόφασης του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ με την οποία διατίθεται προς διορισμό υποψήφια για την κάλυψη μίας (1) θέσης τακτικού προσωπικού κλάδου ΔΕ ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού του Δήμου Σαμοθράκης βάσει της προκήρυξης 1/488Μ/2008 (ΦΕΚ 48/23-2-2019) θα πρέπει άμεσα να συνταχθεί και να αποσταλεί προς το ΑΣΕΠ αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης  καθώς και συμπληρωματικός πίνακας διοριστέων προς ενημέρωση του σχετικού φακέλου).

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)