Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1-3-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη 22-2-2019

Αρίθμ. Πρωτ.: 843

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 9η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  1-3-2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  20:30μ.μ, με τα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ:1ο «Έγκριση τροποποίησης τεχνικού και ετήσιου προγράμματος οικ. έτους 2019».

 

ΘΕΜΑ:2ο «Περί εκμίσθωσης με δημοπρασία δημοτικού κτιρίου 102,20 τ.μ. και του εξοπλισμού του εντός του δημοτικού χώρου Πλατιάς με σκοπό την λειτουργία αναψυκτήριου και μίνι μάρκετ».

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί κατάρτισης Κανονισμού Λειτουργίας Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, Δράσεων Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ:4ο «Έγκριση εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την

επιβολή και καθορισμό αντιτίμου για την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στα προγράμματα Άθλησης για όλους περιόδου 2019-2020».

 

      ΘΕΜΑ:5ο «Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων για την υλοποίηση των

Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού περιόδου 2019-2020».

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί έγκρισης  υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για όλους

περιόδου 2019-2020, και προγραμματισμός  πρόσληψης θέσεων εκτάκτου

προσωπικού ΙΔΑΧ για την υλοποίησή τους».  

 

ΘΕΜΑ: 7ο «Έγκριση παραχώρησης χρήσης  δύο (2) αιθουσών και εργαστηρίου πληροφορικής για την λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Δήμο Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ: 8ο «Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019»

ΘΕΜΑ: 9ο «Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για θέματα του Δήμου ιδιαίτερης σημασίας». (ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ).

ΘΕΜΑ: 10ο «Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για θέματα του Δήμου ιδιαίτερης σημασίας».(ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ).

ΘΕΜΑ: 11ο «Περί έγκρισης διαγραφής λογαριασμών ύδρευσης κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής».

ΘΕΜΑ: 12ο «Περί έγκρισης διαγραφής λογαριασμού ύδρευσης κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για λόγους ένδειας».

 

ΘΕΜΑ: 13ο «Περί συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.»

ΘΕΜΑ: 14ο «Περί έγκρισης αιτήματος παραίτησης από μέλος Σχολικής Επιτροπής Α-βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ:15ο «Περί έγκρισης εγγραφής νηπίου στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό».

ΘΕΜΑ: 16ο «Περί έγκρισης διαγραφής λογαριασμών ύδρευσης κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής».

ΘΕΜΑ: 17ο «Περί συγκρότησης  επιτροπής Kαλής εκτέλεσης εργασιών έτους 2019  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και συγκρότησης επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής οχημάτων και  καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων για το έτος 2019  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016».

ΘΕΜΑ: 18ο «Περί συγκρότησης Επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών»

ΘΕΜΑ: 19ο «Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών».

 ΘΕΜΑ: 20ο «Περί έγκρισης παράτασης λήξης προθεσμίας εξόφλησης εκκαθαριστικών λογαριασμών ύδρευσης 2017 λόγω παράτασης της λήξης έκτακτης ανάγκης κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.»

ΘΕΜΑ: 21ο «Περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής».

 ΘΕΜΑ:22ο «Περί γνωμοδότησης για έγκριση 1ου ΑΠΕ 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΗΣΑΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ.»

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1-3-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη 22-2-2019

Αρίθμ. Πρωτ.: 842

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 8η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  1-3-2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  18:30μ.μ, με τα παρακάτω θέματα:

 

 

1.Αιτήματα, όροι και προϋποθέσεις της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Σαμοθράκης – Αλεξανδρούπολης από 1-11-2019 και μετά.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

 

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1.Ατζανός Παναγιώτης

2.Γαλατούμος Νικόλαος

3.Γλήνιας Μιχαήλ

4.Βάβουρα Ευαγγελία

5.Βογιατζής Ιωάννης

6.Κορδώνια Ευγενία

7.Κουτράκη Μαρία

8.Λάζαρης Αλέξανδρος

9.Λαζανδρέας Κων/νος

10.Πρόξενος Χρήστος

11.Στεργίου Εμμανουήλ

12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

13.Ταμπάκης Νικόλαος

14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

15.Φράγκου Μισέντου Άννα

16.Φωτεινού Φώτιος

Δημοσιοποίηση:

Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)