Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 11η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28-3-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη, 27-3-2019
Αρίθμ. Πρωτ.: 1471

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 11η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου στην 11η δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου στις 28-3-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτάκτου χαρακτήρα του θέματος της συνεδρίασης

ΘΕΜΑ: 2Ο: «Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (καταληκτική ημερομηνία 23/3/2019)

ΘΕΜΑ: 3Ο «ΘΕΜΑ « Περί εισήγησης Εκτελεστικής Επιτροπής για την τροποποίηση ΟΕΥ για την ένταξη του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και την στελέχη αυτών με μόνιμο προσωπικό¨ κατόπιν τροποποίησης των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 91 του Ν.4583/2018 με τις διατάξεις του άρθρου 86 Πολυνομοσχεδίου» Το 2o θέμα πρέπει να έχει συζητηθεί και να ληφθεί σχετική απόφαση έως 31/3/2019 και αφορά τη ρύθμιση για να στελεχωθούν πλήρως οι δομές του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι.

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)