Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων του Δήμου Σαμοθράκης για το έτος 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                   ΑΔΑ: ΩΤΔΒΩ1Λ-ΔΡΞ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα

Τ.κ. 68002

Τηλ.: 2551350822

Fax 2551041204

Email: dim@ samothraki.gr                               Σαμοθράκη 15/4/2019

Αρίθμ. Πρωτ.:1835

 

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων του Δήμου Σαμοθράκης για το έτος 2019»

                                                          

                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ

            Αρίθμ. Απόφασης: 93

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθμό οικ.3373/390/20.03.1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής ,συντηρήσεως αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ των αυτοκινήτων οχημάτων του δημοσίου ,των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ 2396/53 (ΦΕΚ Β’ 349), όπως τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.04.1975 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β’ 489) καθορίζεται η διαδικασία επισκευής ,συντήρησης αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των αυτοκινήτων οχημάτων που ανήκουν στο Δημόσιο ,τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ . Ειδικότερα για την επισκευή και συντήρηση σε ιδιωτικό συνεργείο οχημάτων του ΟΤΑ που εδρεύουν σε διοικητική περιφέρεια πλην της περιοχής τέως διοικήσεως πρωτευούσης και που δεν διαθέτουν συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων απαιτείται ως ουσιώδες δικαιολογητικό της  πραγματοποιούμενης εκάστοτε δαπάνης, η έκδοση δελτίου ή εντολής επιθεωρήσεως και επισκευής οχήματος από το Γραφείο Κίνησης της αρμόδιας Νομαρχίας και ήδη Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2503/1997 ή εφόσον έχει συγκροτηθεί από το Γραφείο Κίνησης του ενδιαφερόμενου ΟΤΑ (2046/12-3-2012-2012/29 απόφαση Δημάρχου Σαμοθράκης).

Στην εν λόγω εντολή αναγράφονται, περιληπτικά στοιχεία αναφερόμενα στο είδος της συντήρησης ή της επισκευής, οι απαιτούμενες επισκευαστικές εργασίες και τα αναγκαία ανταλλακτικά, αντίτυπο του οποίου πρέπει να παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή

 1. Την ανάγκη συγκρότησης της αρμόδιας επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων της υπηρεσίας η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου, από τους οποίους ένας τουλάχιστον τεχνικός εφ’ όσον υπάρχει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011
 3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011

Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

 1. Τον Ν. 4412/2016 ”Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
 2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1774/11-4-2019 Πρακτικό Κληρώσεως, που

υπογράφεται από τους τρεις υπαλλήλους του Αυτοτελούς Γραφείου

Διοικητικών Υπηρεσιών, που διενήργησαν κλήρωση για την ανάδειξη

των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν

την Επιτροπή συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων του

Δήμου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Συγκροτούμε την επιτροπή συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων του Δήμου Σαμοθράκης για το έτος 2019  η  οποία αποτελείται από τους υπαλλήλους:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

 1. Μανιώτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου  υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β Πρόεδρος
 2. Τσιαούσης Χρήστος του Παναγιώτη υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄ Μέλος
 3. Χονδρός Σταύρος του Ιωάννη υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α Μέλος

 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Μανιώτης Κωνσταντίνος  του Δημητρίου υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

 1.  Ρωμανίδου Παρθένα του Νικολάου υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων  με βαθμό Α΄ Πρόεδρος

 

 1. Παυλίδου Πασχαλίτσα του Αποστόλου  υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄ Μέλος

 

 1.  Καραγιάννης Ηλίας του Αποστόλου υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με βαθμό Β΄ Μέλος

 

 

Αναπληρωτής  Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Ρωμανίδου Παρθένα του Νικολάου υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων  με βαθμό Α

 

 

 Β. Το έργο της ανωτέρω επιτροπής η οποία επιλαμβάνεται όλων των επισκευαστικών εργασιών ανεξαρτήτως του ύψους της απαιτούμενης κατά περίπτωση δαπάνης συνίσταται στην ανάθεση των εργασιών επισκευής ή συντήρησης σε ιδιωτικό συνεργείο με βάση τις ενδείξεις του προαναφερθέντος «δελτίου».

Η παρούσα να επιδοθεί ενυπογράφως στους οριζόμενους υπαλλήλους, να  δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

 

                                           Βίτσας Αθανάσιος

 

 

 

ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Με τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε στη Βουλή εξασφαλίστηκε η εκ νέου στελέχωση της κοινωνικής δομής «Βοήθεια στο Σπίτι».

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε με τις διαχρονικές παραιτήσεις υπαλλήλων ταυτόχρονα με τις δεσμεύσεις προσλήψεων και τη χρηματοδότηση της δομής.

Ο Δήμος Σαμοθράκης για μεγάλο χρονικό διάστημα με πολλές ενέργειες νομικά και ουσιαστικά τεκμηριωμένες στα συνδικαλιστικά όργανα των Ο.Τ.Α (Π.Ε.Δ και Κ.Ε.Δ.Ε) και σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών είχε επισημάνει το πρόβλημα αναζητώντας λύση.

Η τροπολογία προβλέπει τη στελέχωση της δομής στη βάση των ενεργών συμβάσεων που συνάφθηκαν με την ΕΕΤΑΑ τα έτη 2011-2012.

Η συνεργασία  και η κατανόηση απ’ την ηγεσία και τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών καθ’ όλη τη διάρκεια του διαλόγου ήταν άριστη με αποτέλεσμα μετά τις τελευταίες εξελίξεις  να ωφεληθούν όλοι οι νησιωτικοί δήμοι που είχαν το αντίστοιχο πρόβλημα.

Ήδη απ’ την προηγούμενη εβδομάδα ο νομικός σύμβουλος του Υπουργείου ενημέρωσε τον Δήμο για τη σχετική τροπολογία.

Ο Δήμος Σαμοθράκης έχει πλέον τη δυνατότητα προς τα τέλη του έτους να προκηρύξει τις  κενές θέσεις.