ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 4/9/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης που βρίσκεται στην Χώρα Σαμοθράκης, πραγματοποιήθηκε  ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων των δύο (2) πρώτων χρόνων λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης.

Η έναρξη της ημερίδας έγινε  από την υπεύθυνη της πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης¨ και Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Σαμοθράκης κα. Καπετανίδου Στυλιανή η οποία αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα που οδήγησε τον Δήμο Σαμοθράκης να εκμεταλλευτεί το θεσμικό πλαίσιο του Ν. Νόμος 4368/2016 (άρθρο 4)  και να  ανταποκριθεί άμεσα στην πρόσκληση της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, να υποβάλει και να εντάξει την πράξη ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης¨ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4- Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή  του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ-ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και στα καινοτόμα χαρακτηριστικά της νέας δομής.

Στην ημερίδα απεύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος, ο οποίος μεταξύ των άλλων  τόνισε τον υποστηρικτικό ρόλο της νέας δομής στην άσκηση  αρμοδιοτήτων κοινωνικής πολιτικής του Δήμου αλλά και στο καλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών της δομής.

Η Συντονίστρια του Κέντρου Κοινότητας κα. Βάβουρα Μαλατένια- Κοινωνική Λειτουργός παρουσίασε  την ταυτότητα της πράξης, ενώ τα στελέχη του κα. Βαβάλου Πολυξένη -Κοινωνική Λειτουργός και κα. Σλαβίδου Βασιλική Στέλεχος Προώθησης της Απασχόλησης και Στήριξης της επιχειρηματικότητας παρουσίασαν τις δράσεις και τα αποτελέσματα λειτουργίας των δύο πρώτων ετών του Κέντρου Κοινότητας.

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι της παρούσας αλλά και της νέας δημοτικής αρχής, εκπρόσωποι τοπικών φορέων αλλά και ενδιαφερόμενοι κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού.

 

Σχετικό video θα αναρτηθεί στο link του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης www.samothraki.gr .

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΔΑ: Ω8Ξ3Ω1Λ-ΙΡΙ               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Σαμοθράκη 4-9-2019

       ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                    Αρ. Πρωτ: 4388

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση    : Χώρα
Τ.Κ.               : 68002 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ                       
Τηλ.              : 2551350809
Fax               : 2551041204
Email            : dim@ samothraki.gr

     

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του  (άρθρο 59)

ΑΠΟΦΑΣΗ 289

 

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Σαμοθράκης σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 2859 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σαμοθράκης είναι Νησιωτικός Δήμος
 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν (3) τρεις Αντιδήμαρχοι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018
 8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
 9. Το υπ’ αριθ.1/2019 πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης ΄΄ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 2020΄΄ για τον ορισμό του συμβούλου ως Αντιδημάρχου.
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ.4124/Β/20-9-2018 Τροποποιήσεις ΦΕΚ 2511/Β/25-6-2019.)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους  του Δήμου Σαμοθράκης, με θητεία από 1-9-2019 μέχρι

31-8-2020 μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες  αρμοδιότητες ως εξής:

1.Ορίζει ως Αντιδήμαρχο Σαμοθράκης  , την Δημοτική Σύμβουλο από την παράταξη ΄΄ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 2020΄΄την  κ.  Αντωνάκη Μόραλη Χρυσάνθη του Διαμαντή και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
 2. i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων,  ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων
 3. ii. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
 4. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

– την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

– την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού

– τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού

 1. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως

– τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)

– τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης

 1. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου 

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

– την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)

– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

 1. Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.
 2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

2.Ορίζει ως Αντιδήμαρχο Σαμοθράκης  , την Δημοτική Σύμβουλο από την παράταξη ΄΄ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ΄΄την  κ. Καραμήτσου Γιαννέλου Αικατερίνη του Δημητρίου και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– την τέλεση γάμων

– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

– τη λειτουργία των ΚΕΠ,

– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

– τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

– τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών

– την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

– τα θέματα προβολής και Τουρισμού

3.Ορίζει ως Αντιδήμαρχο Σαμοθράκης  , τον Δημοτικό  Σύμβουλο από την παράταξη ΄΄ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ΄΄τον   κ .Γρηγόραινα Ιωάννη του Κωνσταντίνου  και τον μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

-Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

– το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

– την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας

– Την  ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

– Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

– Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Α. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον διορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχων   τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Αντωνάκη Μόραλη Χρυσάνθη  που αναπληρώνει το Δήμαρχο. Όταν και  αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα ασκεί η Αντιδήμαρχος Καραμήτσου Γιαννέλου Αικατερίνη και όταν και αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γρηγόραινας Ιωάννης .

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης  και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 

                                          Ο      Δήμαρχος

                                           ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ “ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ”

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι 5/09/2019 ημέρα Πέμπτη θα γίνει  έλεγχος στους οικισμούς , Λακκώματος, Μακρυλιές και Ξηροπόταμο για τυχόν παράνομες συνδέσεις ύδρευσης. Στους παραβάτες θα επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργία ύδρευσης.