Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

Σαμοθράκη 11-9-2019 Αριθμ. Πρωτ. : 4536 Απόφαση αριθμ.: 298/2019 Θέμα: «Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου » Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006. 3) Τις […]