ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

H Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου- Λυκείου  Δήμου Σαμοθράκης   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 243του  Ν.3463/06 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 Τις διατάξεις του άρθρου  113 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 115 του ν. 4547/2018 (Α’ 102),όπως ισχύει Τις διατάξεις του άρθρου  36 […]