ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4611/2019(ΦΕΚ 73/17-5-2019 τεύχος Α΄)και  το ΦΕΚ 145/30.9.2019 οι οφειλές προς τους Δήμους  και τα νομικά τους πρόσωπα , που έχουν ή θα βεβαιωθούν έως 29-11-2019 μπορεί να ρυθμιστούν , ύστερα από αίτηση του οφειλέτη στο Δήμο . Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στην ρύθμιση υποβάλλεται έως 31.12.2019 Για […]