Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 18-11-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 14-11-2019

 

Αρ.Πρωτ: 5733

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

 1. Γρηγόραινας Ιωάννης
 2. Καραμήτσου Κατερίνα
 3. Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

4.Βίτσας Αθανάσιος

 1. Τερζή Αναστασία
 2. Σαράντος Γεώργιος

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 21η  δημόσια  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 18η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1.Περί έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου για υποθέσεις του Δήμου Σαμοθράκης.

 1. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για τηλεφωνικό Σύστημα στην τεχνική υπηρεσία.

3.Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης ‘ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ’.

 1. Περί έγκρισης διαγραφής οφειλών ύδρευσης Στρατοπέδου για αποκατάσταση λάθους.
 2. : Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης.
 3. Περί έγκρισης τροποποίησης μελέτης καυσίμων.

 

7.Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού  για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης πυροπροστασίας και ελέγχου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ/HD κτιρίου υδροθεραπευτηρίου Δήμου Σαμοθράκης και καθορισμός των όρων.

 

 1. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων υδροθεραπευτηρίου και καθορισμός των όρων.

 

 1. Περί συγκρότησης επιτροπών για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και εξέτασης ενστάσεων για την ανάθεση εκπόνησης των μελετών με τίτλο ¨Μελέτη πυροπροστασίας και έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD384 κτιρίου υδροθεραπευτηρίου¨ και ¨Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δημοτικού υδροθεραπευτηρίου Σαμοθράκης¨.

 

10.Περί έγκρισης πρόσληψης μίας (1) θέσης ΔΕ Μαγείρων για την κάλυψη αναγκών υλοποίησης του προγράμματος ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στα πλαίσια λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σαμοθράκης¨.

 

 1. Περί έγκρισης απαλλαγής υπόλογου εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων κοντέινερ.

 

 1. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για εισιτήρια κοντέινερ.

 

 

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20-11-2019

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 29η   δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  20-11-2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  19.00 μ.μ. των κάτωθι θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο  Περί έγκρισης 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

 

 ΘΕΜΑ: 2ο Περί έγκρισης διαγραφής λογαριασμών ύδρευσης λόγω υπαιτιότητας του Δήμου Σαμοθράκης.

 ΘΕΜΑ: 3ο  Έγκριση συγκρότησης επιτροπών προμηθειών.

 

ΘΕΜΑ: 4ο Περί έγκρισης διαγραφής και εγγραφής νηπίων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.

ΘΕΜΑ: 5ο Περί έγκρισης διοργάνωσης ενημερωτικής εκδήλωσης για τα Αιολικά πάρκα στην Σαμοθράκη.

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί τροποποίησης της 89/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων τοπικών και εθνικών εορτών και πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2019.

 

ΘΕΜΑ: 7ο«Έγκριση  τροποποίησης της υπ αρθμ. 4205/6-8-2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης και της ΚΟΙ.Σ.ΕΠ. ΒΑΡΑΔΕΣ.

 

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί έγκρισης παράτασης ωραρίου μουσικής και μουσικών οργάνων σε κατάστημα στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης.

 

ΘΕΜΑ: 9ο «Περί τροποποίησης της απόφασης 238/2019 (αντικατάσταση μέλους) ορισμού εκπροσώπων του Δήμου σε εταιρείες δίκτια ενώσεις συνδέσμους συμπράξεις.

 

ΘΕΜΑ: 10ο«Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 3ου τριμήνου έτους 2019 των δομών υλοποίησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ Δήμου Σαμοθράκης» 

ΘΕΜΑ: 11ο«Έγκριση πρακτικού εγγραφής παιδιών στο ΚΔΑΠ Χώρας»

ΘΕΜΑ: 12ο«Περί εξαγοράς κοινόχρηστου χώρου έκτασης 340,00 τ.μ.  στον οικισμό Χώρας με σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών για δημιουργία παιδικής χαράς στον οικισμό Χώρα και επανακαθορισμός χώρου για κατασκευή παιδικής χαράς»

ΘΕΜΑ: 13ο «Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών.

 

ΘΕΜΑ: 14ο Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση ειδικής σημασίας του Δήμου Σαμοθράκης.

 

     

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. ΓλήνιαςΣτυλιανός
 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

 1. Χανός Γεώργιος

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)