Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-12-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 16/12/2019
Αρίθμ. Πρωτ.: 6438

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Καλείστε να προσέλθετε στην 25η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί αναδιαμόρφωσης σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Γαλατούμος Νικόλαος

Πίνακας αποδεκτών:
1. Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη
2. Βίτσας Αθανάσιος
3. Γρηγόραινας Ιωάννης
4. Γιαννέλου – Καραμήτσου Κατερίνα
5. Τερζή Αναστασία
6. Σαράντος Γεώργιος