Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15-1-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  10/1/2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 76

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής               

                                                                        Επιτροπής

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 15η του μηνός Iανουαρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί καταρτίσεως Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σαμοθράκης οικ. έτος 2020».

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί ορισμού δικηγόρου για αγωγές».

 

ΘΕΜΑ :3ο   «Έγκριση πρακτικoύ επιτροπής διαγωνισμού περί ακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Μελέτης πυροπροστασίας και έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατά ELOT HD κτιρίου υδροθεραπευτηρίου Δήμου Σαμοθράκης και η επανάληψή του»

 

ΘΕΜΑ : 4ο  «Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υδροθεραπευτηρίου Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ: 5ο  «Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ 6Ο « Περί διενέργειας διαγωνισμού του υποέργου Ι με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαμοθράκης και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης» και έγκριση των όρων».

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

1.Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

2.Βίτσας Αθανάσιος

3.Γρηγόραινας Ιωάννης

4.Γιαννέλου – Καραμήτσου Κατερίνα

5.Τερζή Αναστασία

  1. Σαράντος Γεώργιος