Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14/4/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 13-4-2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 1728

 

 

ΠΡΟΣ: Μέλη του Δημοτικού 

                                                                Συμβουλίου

                                                                (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 14 Απριλίου 2020 ημέρα Tρίτη και ώρα έναρξης 10.30 μ. και λήξη 11.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘEMA: 1ο «Περί έγκρισης έκτακτου χαρακτήρα των θεμάτων της συνεδρίασης»

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:

 

2ο θέμα: Στις 8/4/2020 εστάλη ηλεκτρονική επιστολή προς τον Δήμαρχο Σαμοθράκης από την εταιρία Αutohellas Hertz όπου ενημερώνει ότι στα πλαίσια κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας, εν όψει ειδικών συνθηκών, διαθέτει ένα (1) όχημα στο Δήμο Σαμοθράκης και  προκειμένου να χρησιμοποιηθεί άμεσα για εξυπηρέτηση αυξημένων αναγκών των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου μας λόγω εφαρμογής μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας από τον κορωνοϊό η συζήτηση του θέματος και η αποδοχή της προσφοράς δεν χωράει αναβολής.

 

3ο θέμα: Από την ανάδοχο εταιρία ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε. του έργου ¨Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών από προσχώσεις στους λιμένες Καμαριώτισσας και Θέρμων νήσου Σαμοθράκης  με την αρίθμ. πρωτ. 126/04-20 εξ/9-4-2020 επιστολή της μας γνωστοποιεί ότι προγραμματίζει την τον απόπλου του πλωτού γερανού την τρέχουσα εβδομάδα και τη έναρξη εργασιών εσκαφών μετά τις αργίες του Πάσχα, επομένως απαιτείται άμεσα η τροποποίηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων και για αυτό το σκοπό η γνωμοδότηση επί του θέματος δεν χωράει αναβολής.

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί έγκρισης δωρεάν παραχώρησης χρήσης οχήματος από τη εταιρία Αutohellas Hertz,  για εξυπηρέτηση αυξημένων αναγκών κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Σαμοθράκης λόγω ειδικών συνθηκών (εφαρμογή μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας από τον κορωνοϊό)»

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γαλατούμος Νικόλαος)

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί γνωμοδότησης για την τροποποίηση των δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ- ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ,  λόγω εργασιών εκβάθυνσης λιμένα Καμαριώτισσα»

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γαλατούμος Νικόλαος)

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν  τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο  υγείας.

 

Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι  δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6972771515.

 

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

                                                                                    Ο Πρόεδρος

 

                                                                                    Φωτεινού Φωτεινός

 Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. Γλήνιας Στυλιανός
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Σαράντου Γεώργιος
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15.Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)