Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/4/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 15-4-2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 1752

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 21 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 12.00 μ. και λήξη 13.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμών των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια γάλατος (Ν.53361/2-10-2006) ετών 2020-2021»

(Εισηγήτρια: Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

ΘEMA: 2ο «Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση καταδυτικού κέντρου με σκοπό την αδειοδότηση και λειτουργία του»

(Εισηγήτρια: Υπεύθυνη της Πράξης)

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού και επιτροπής ενστάσεων για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016»

(Εισηγήτρια: Υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για την κάλυψη δαπάνης εκπόνησης Τοπογραφικής μελέτης και Υδραυλικής μελέτη για την ωρίμανση του έργου “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Λακκώματος” από πόρους του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και προγραμματισμός δράσεων»

(Εισηγήτρια: Υπεύθυνη της Πράξης)

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου ([email protected]), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6938080826.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Ο Πρόεδρος

Γαλατούμος Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΔΩ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22/4/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 15-4-2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 1753

ΠΡΟΣ: Μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

                                                                (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Καλείστε να συμμετάσχετε στην   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 22 Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα έναρξης 12.00 μ. και λήξη 13.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1ο  «Περί έγκρισης τροποποίησης της πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης¨ με την διεύρυνση υπηρεσιών  με στόχο την υλοποίηση δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και  της ψυχαγωγίας»

(Εισηγήτρια: Υπεύθυνη της Πράξης)

 

ΘΕΜΑ: 2ο  «Περί έγκρισης σχεδίου τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα  της πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης¨»

(Εισηγήτρια: Υπεύθυνη της Πράξης)

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί έγκρισης υποβολής της πράξης ¨Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Σαμοθράκης¨ στα πλαίσια πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΑΜΘ για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» , άξονας προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος- προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής με τίτλο «Δράση 14.6i.26.5.2: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με την αρίθμ. 15/13-4-2020 τεχνική μελέτη του έργου»

(Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)

 

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί έγκρισης δωρεάν παραχώρησης χρήσης  επιβατηγού οχήματος 5 θέσεων από τη εταιρία ΚΑΡΕΝΤΑ Α.Ε,  για εξυπηρέτηση αυξημένων αναγκών του Δήμου Σαμοθράκης λόγω ειδικών συνθηκών (εφαρμογή μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας από τον κορωνοϊό)

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γαλατούμος Νικόλαος)

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν  τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο  υγείας.

 

Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι  δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6972771515.

 

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

                                                                                    Ο Πρόεδρος

 

                                                                                    Φωτεινού Φωτεινός

 Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. Γλήνιας Στυλιανός
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Σαράντου Γεώργιος
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15.Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΔΩ