ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑ: ΩΞΕΚΩ1Λ-ΚΡΧ

ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                 Σαμοθράκη 28/5/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2379

 

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

         O Δήμαρχος Σαμοθράκης έχοντας υπόψη:

 

  1. Την αρίθμ. 85/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού εκτάκτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας και Γυμνασίου- Λυκείου λόγω εφαρμογής πρόσθετων μέτρων υγιεινής και  ασφάλειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας της ασθένειας Covid-19»
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 28 παρ. 5 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α)
  5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14-03-2020 (ΦΕΚ 64/Α΄/14-3-2020)

                                                 

O Δήμαρχος Σαμοθράκης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμου, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας και Γυμνασίου- Λυκείου λόγω εφαρμογής πρόσθετων μέτρων υγιεινής και  ασφάλειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας της ασθένειας Covid-19 και συγκεκριμένα:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Καθαριστριών/

τριων Σχολικών Μονάδων

2 Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών 1 μήνας

 

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης:

Οι υποψήφιοι:

  1. Πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  • Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σαμοθράκης (Δ/νση: Χώρα Σαμοθράκης, τηλ: 2551350820) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Αποστολούδιας Πέτρος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών που ξεκινάει από την ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης που αρχίζει από 28-5-2020 έως και 29-5-2020.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

       Γαλατούμος Νικόλαος

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2-6-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  29-5 -2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 2401

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                               (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 13η  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 2/6/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ ¨Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του¨ (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘEMA: 1ο «Περί εισήγησης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής 500,00 € για έκδοση παραβόλου για υποβολή αίτησης στο ΤΕΕ ορισμού εμπειρογνώμονα για σύνταξης έκθεσης εκτίμησης για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής εκτίμησης τιμής εκκίνησης δημοπρασίας για την εκποίηση εξοπλισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Καμαριώτισσας»

 

ΘΕΜΑ:  3ο  «Περί εισήγησης προς Δημοτικό Συμβούλιο μείωσης κατά 50% των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τα μέτρα περιορισμού μετάδοσης του κορωνοϊού»

 

ΘΕΜΑ: 4 ο  «Περί εισήγησης προς Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό ανταλλάγματος για απ’ ευθείας μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης παραλίας χωρίς δημοπρασία»

 

ΘΕΜΑ:  5 ο  «Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων για διεκδίκηση μισθωμάτων και καθορισμό χρόνου λύσης σύμβασης μίσθωσης Καταδυτικού Κέντρου  μεταξύ του Δήμου Σαμοθράκης καθολικού διαδόχου της λυθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης και του Γλήνια Ιωάννη κατόπιν γνωμοδότησης από νομικό»

 

ΘΕΜΑ:  6ο «Περί ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσία ¨Αποκομιδή Απορριμμάτων του Δήμου Σαμοθράκης 2020-2022¨»

 

ΘΕΜΑ:  7ο «Περί έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας ενός 4Χ4 φορτηγού μονής καμπίνας της υπ’ αρ. 1024/27-02-2020 διακήρυξης και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου»

 

ΘΕΜΑ: 8ο  «Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού  Διαγωνισμού της μελέτης  «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΤΧΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» και ανακήρυξης οριστικού αναδόχου»

Ο Πρόεδρος

 

Γαλατούμος  Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)