Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σαμοθράκη 16-6-2020

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                          Αρ. Πρωτ: 2708

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                        

        _____________

 

Ταχ. Δ/νση    : Χώρα

Τ.Κ.               : 68002 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ                       

Τηλ.              : 2551350800

Fax               : 2551041204

Email            : dim@ samothraki.gr

 

      Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη

   ΑΠΟΦΑΣΗ 178

 

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ.4124/Β/20-9-2018 Τροποποιήσεις ΦΕΚ 2511/Β/25-6-2019).
 6. Την 289/4388/4-9-2019 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του
 7. Την αρίθμ. 107/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Έγκριση σύστασης ομάδας εθελοντών στο Δήμο Σαμοθράκης¨.
 8. Την αρίθμ.134/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η Χάρτα Εθελοντισμού στο Δήμο Σαμοθράκης.
 9. Την ανάγκη μεταβίβασης αρμοδιοτήτων υπευθύνου για την λειτουργία της αρμόδιας υπηρεσίας εθελοντισμού και του Εθελοντικού Δικτύου Δήμου Σαμοθράκης

                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Γρηγόραινα Ιωάννη την  αρμοδιότητα υπευθύνου για την λειτουργία της αρμόδιας υπηρεσίας εθελοντισμού  και του Εθελοντικού Δικτύου Δήμου Σαμοθράκης και γενικότερα την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης στο Δήμο Σαμοθράκης με τη δημιουργία  δικτύου εθελοντικής εργασίας  και ομάδων εθελοντών για όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί η θητεία του ως Αντιδήμαρχος ως εξής:

 1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της αρμόδιας υπηρεσίας εθελοντισμού του Δήμου Σαμοθράκης που είναι αρμόδια για τα εξής:
  • Την καταγραφή, χαρτογράφηση, πιθανών εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων, σωματείων, και κάθε άλλου φορέα που ασχολείται με παρόμοιες δράσεις.
  • Τη δημιουργία «Τράπεζας Εθελοντών», μέσω μοντέλου προσέλκυσης, με σκοπό τον καταμερισμό τους σε εθελοντικούς τομείς δράσης, σύμφωνα με τις επιλογές τους και το διαθέσιμο χρόνο τους.
  • Τη στήριξη, τον σχεδιασμό και τη συνεργασία με φορείς δημοσίου τομέα και της πολιτείας εντός και εκτός γεωγραφικών ορίων του Δήμου Σαμοθράκης καθώς και κάθε είδους διαρκών και αυτοτελών εθελοντικών δράσεων σε τοπικό, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
  • Το σχεδιασμό επικοινωνιακών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών προσέλκυσης εθελοντών.
  • Την επιμέλεια ενημέρωσης των πολιτών με σκοπό την ευαισθητοποίηση, ένταξη, συνεργασία και συνέργεια σε εθελοντικές δράσεις μέσω ενημερωτικών εντύπων, ανακοινώσεων και λοιπών, ενεργειών προβολής από το δικτυακό τόπο του Δήμου Σαμοθράκης και κάθε άλλο πρόσφορο και αποτελεσματικό μέσο.
  • Το σχεδιασμό εξειδικευμένης και συνεχούς κατάρτισης και επιμόρφωσης των εθελοντών και εκπαιδευτών.
  • Την αποτίμηση και μέριμνα για την κάλυψη αναγκών των εθελοντικών προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης και υποστήριξης κοινωνικών ομάδων.
  • Την υποστήριξη των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων και τη συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού στην περιοχή του Δήμου Σαμοθράκης.
  • Την κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου σχεδίου δράσης εθελοντισμού.
  • Συνεργασία με άλλους Δήμους και Περιφέρειες της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αλληλεγγύης και εθελοντισμού ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφόρησης και εμπειριών) με τελικό στόχο την ολοκλήρωση ενός τοπικού δικτύου αλληλεγγύης στο οποίο θα συμμετέχουν ως ισότιμοι εταίροι οι συλλογικές εκφράσεις της κοινωνίας, αλλά και φυσικά πρόσωπα.
 1. Την εποπτεία και την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου εθελοντών Δήμου Σαμοθράκης και συγκριμένα:
 • Την τήρηση των διαδικασιών  ένταξης των ενδιαφερόμενων εθελοντών στο Δίκτυο Εθελοντών και καταχώρηση στο μητρώο (συνέντευξη ενδιαφερόμενων,  εξειδίκευση του προγράμματος εθελοντικής εργασίας κ.ά.)
 • Τον ορισμός τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής για κάθε δράση
 • Την υπογραφή χορήγησης πιστοποιητικών παροχής εθελοντικής εργασίας και συστατικών επιστολών

3.Την ευθύνη τήρησης της Χάρτας Εθελοντισμού Δήμου Σαμοθράκης.

 

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης  και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο  Δήμαρχος

 

Γαλατούμος Νικόλαος