Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24-6-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  19/6/2019

Αρίθμ. Πρωτ.: 2819

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                               (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 16η Δημόσια τακτική συνεδρίασή της για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95,96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24-06-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00μ.μ. των κάτωθι θεμάτων:

 

Θέμα : 1o Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. Έτους 2019

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

                                                                           Γαλατούμος  Νικόλαος

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24/6/2020

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 15η  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24/6/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ ¨Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του¨ (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα : 1o Έγκριση 3ου Πρακτικού και κατακύρωση διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσίας «Αποκομιδής Απορριμμάτων Δήμου Σαμοθράκης 2020-2022»

 

Θέμα: 2o Εισηγητικη έκθεση γ΄τριμήνου 2019 εκτέλεσης προϋπολογισμού

 

Θέμα: 3o Εισηγητική έκθεση δ΄τριμήνου 2019 εκτέλεσης προϋπολογισμού και 2ου εξαμήνου 2019

 

Θέμα: 4o Εισηγητική έκθεση α΄τριμήνου 2020 εκτέλεσης προϋπολογισμού

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

                                                                           Γαλατούμος  Νικόλαος