Στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ

Περιφερειακές Ενότητες ΚΟΜΥ * Νο ΔΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
 

 

   
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 1 ΚΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

προσλαμβάνονται, με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης, ενδιαφερόμενοι ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ νοσηλευτών και εν ελλείψει αυτών ειδικότητας ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Επισκεπτριών/-τώνΥγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού / Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα: https://eody-komy.services.gov.gr

η κατάθεση των αιτήσεων με τα παραπάνω δεδομένα, ξεκινάει από τις 8-7-2020 στις 9:00.

Δείτε το αρχείο εδώ

Υποστήριξη δήμων και φορέων τους σε έργα περιβάλλοντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου: “Λειτουργία δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020” (Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 31/7/2020

Δείτε το αρχείο εδώ

ΠΗΓΗ: https://www.eetaa.gr/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑ: 9ΠΡ7Ω1Λ-5ΘΣ

ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                 Σαμοθράκη 13/7/2020

Αριθ. Πρωτ.:3397

 

                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

         O Δήμαρχος Σαμοθράκης έχοντας υπόψη:

 

  1. Την αρίθμ. 124/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού εκτάκτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας  δημοτικών κτιρίων λόγω εφαρμογής πρόσθετων μέτρων υγιεινής και  ασφάλειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας της ασθένειας covid-19.  Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 28 παρ. 5 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α)
  4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14-03-2020 (ΦΕΚ 64/Α΄/14-3-2020)

                                                 

O Δήμαρχος Σαμοθράκης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη  εκτάκτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας  δημοτικών υπηρεσιών λόγω εφαρμογής πρόσθετων μέτρων υγιεινής και  ασφάλειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας της ασθένειας Covid-19και συγκεκριμένα:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Καθαριστών/τριών Δημοτικών Κτιρίων 2 Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 14/9/2020

 

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης:

Οι υποψήφιοι:

  1. Πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  • Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σαμοθράκης (Δ/νση: Χώρα Σαμοθράκης, τηλ: 2551350820) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Αποστολούδιας Πέτρος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών που ξεκινάει από την ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης που αρχίζει από 13-7-2020 έως και 16-7-2020.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

       Γαλατούμος Νικόλαος