Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020

Εκδόθηκε η απόφαση Υπ. Οικ. Α. 1164/09.06.2020 (ΦΕΚ 2867/15.07.2020 τεύχος Β’) με την οποία προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020.

  1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ήτοι

επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από

τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας

τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020

ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από

την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού

έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα

που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020,

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40%

του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων

περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από

20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με άρθρο 1

του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ