Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σαμοθράκη 3-8-2020 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                          Αρ. Πρωτ: 4028 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                         _____________   Ταχ. Δ/νση    : Χώρα Τ.Κ.               : 68002 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ                        Τηλ.              : 2551350800 Fax               : 2551041204 Email            : [email protected] samothraki.gr                    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη    ΑΠΟΦΑΣΗ 260   Ο Δήμαρχος Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις […]

Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΔΑ: 9Θ5ΣΩ1Λ-ΜΡΛ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 3-8-2020          Αριθμ. Πρωτ. : 4034   Απόφαση αριθμ.: 262/2020 Θέμα: «Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου »   Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010. […]

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/8/2020

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  10/8/2020 Αρίθμ. Πρωτ.:4210     ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της                                                                 Οικονομικής Επιτροπής                                                                (όπως πίνακα αποδεκτών)     ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για EKTAKTH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»   Καλείστε να συμμετάσχετε στην 22η  Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα […]