Επιδότηση100.000 νέων θέσεων εργασίας

– η επιδότηση αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη και  δώρα και επίδομα αδείας για 6 μήνες. Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,  η νέα πρόσληψη επιδοτείται και με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού, προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Σε […]

Ορισμός Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΑΔΑ: Ψ99ΨΩ1Λ-88Π ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 2–10-2020          Αριθμ. Πρωτ. : 5932   Απόφαση αριθμ.: 370/2020 Θέμα: «Ορισμός Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου»   Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Έχοντας υπόψη :   Τις διατάξεις της περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ […]