Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12/2/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 8-2-2021
Αρίθμ. Πρωτ.:612

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»
Καλείστε να συμμετάσχετε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 14.00 και λήξη 15.30.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και την αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για το Δήμο Σαμοθράκης και τα Νομικά του Πρόσωπα».

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Σαμοθράκης και των Νομικών Προσώπων».

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί έγκρισης πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταδυτικού κέντρου».

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραλιών Ακρωτήρι Καμαριώτισσας, Κήπος και Παχιάς Άμμου του Δήμου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 6ο Λήψη απόφασης για την τεκμηρίωση ή μη της σκοπιμότητας εκπόνησης της μελέτης «Ωρίμανση και σύνταξη μελετών αποχετευτικών δικτύων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και εκσυγχρονισμού εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών ».
ΘΕΜΑ:7ο Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Αντιδημάρχου Τουρισμού και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Προέδρου και της πρακτικογράφου της Οικονομικής Επιτροπής ([email protected] και [email protected]), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής και στην πρακτικογράφο με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους στα κινητά τηλέφωνα: 6938080826, 6979008422.
Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Ο Πρόεδρος

Γαλατούμος Νικόλαος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)