Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/3/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 12-3-2021

Αρίθμ. Πρωτ.:1122

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                               (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 10η  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα γίνει στις 17 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα έναρξης 13.30  και λήξη 14.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:1ο   «Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για αναδιαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Σαμοθράκης, οικ. έτους 2021».

 

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

 

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6938080826.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Γαλατούμος  Νικόλαος

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/3/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 12-3-2021

Αρίθμ. Πρωτ.:1121

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                               (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα γίνει στις 17 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα έναρξης 12.00  και λήξη 13.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:1ο «Περί έγκρισης πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων  τακτικού προσωπικού του Δήμου Σαμοθράκης ετών 2022-2025»

 

 ΘΕΜΑ:2ο «Περί έγκρισης πρόσληψης μίας (1) θέσης εξειδικευμένου προσωπικού (εμψυχωτή/τριας) για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨ από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Χώρας για το σχολικό έτος  2020- 2021 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και καθορισμός ειδικότητας»

 

ΘΕΜΑ:3ο «Περί προγραμματισμού προσλήψεων εποχιακού προσωπικού για κάλυψη αναγκών τεχνικών υπηρεσιών (από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους)  έτους 2021»

 

ΘΕΜΑ:4ο «Περί έγκρισης προγραμματισμού συμβάσεων  μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών  (έναντι αντιτίμου) έτους 2021»

 

ΘΕΜΑ:5ο «Περί ισχύος αναγκαιότητας πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 »

 

ΘΕΜΑ:6ο «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό αντιτίμου στους χρήστες του Δημοτικού Κάμπινγκ Φυσικής Διαβίωσης Πλατιάς Νήσου Σαμοθράκης έτους 2021»

 

ΘΕΜΑ:7ο «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό αντιτίμου στους χρήστες του Δημοτικού Υδροθεραπευτηρίου έτους 2021»

 

ΘΕΜΑ:8ο «Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης δημοπρασίας για την μίσθωσης αποθηκευτικού χώρου για τοποθέτηση και φύλαξη μηχανολογικού εξοπλισμού βιολογικού καθαρισμού ιδιοκτησίας του Δήμου»

ΘΕΜΑ:9ο «Συγκρότηση Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών σύμφωνα με το άρθρο 157παρ.5 του Ν.4412/2016 για το έργο : “ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΩΝΙΩΝ”

 

ΘΕΜΑ: 10ο «Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών έτους 2021.

ΘΕΜΑ:11ο Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Σαμοθράκης.

 

 • ΘΕΜΑ:12ο Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

ΘΕΜΑ:13ο  Έγκριση 3ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΡ. ΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

 

ΘΕΜΑ:14ο Αποδοχή δωρεάς προϊόντων κιλικίου της Ναυτιλιακής εταιρείας ZANTE FERRIES.

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κίνδυνο υγείας.

 

Όποια μέλη δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο της Οικονομικής Επιτροπής ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6938080826.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Γαλατούμος  Νικόλαος

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 5η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19/3/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                        Σαμοθράκη 12-3-2021

Αρίθμ. Πρωτ :1124

 

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 5η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 19-3-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 20:30μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήcη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:1ο«Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Σαμοθράκης»

 

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. Βασιλειάδου Σωτηρία
 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

 1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19-3-2021

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 19-3-2021ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 19:00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:1ο  «Έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταδυτικού κέντρου με σκοπό την αδειοδότηση και λειτουργία του δυνάμει της παρ. α) του άρθρου 16 της αρίθμ. πρωτ.: 150/15-1-2021 διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας, με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης σύμφωνα με την μοναδική εναλλακτική προσφορά που κατατέθηκε»

 

ΘΕΜΑ:2ο  «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την διατήρηση του ανταλλάγματος  απ’ ευθείας μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού χωρίς δημοπρασία στο ποσό των 3,75 €  ανά τετραγωνικό για το έτος 2021 όπως εγκρίθηκε με την ορθή επανάληψη της αρίθμ. 133/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

ΘΕΜΑ: 3ο  «Περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, ποσού 713.000,00 € για τη εκτέλεση του έργου ¨Βελτίωση τοπικού δικτύου Χώρας- Αλωνίων¨, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ¨Αντώνης Τρίτσης¨»

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί καθορισμoύ αντιτίμου στους χρήστες του Δημοτικού Κάμπινγκ Φυσικής Διαβίωσης Πλατιάς Νήσου Σαμοθράκης έτους 2021»

 

ΘΕΜΑ:5ο  «Περί καθορισμό αντιτίμου στους χρήστες του Δημοτικού Υδροθεραπευτηρίου έτους 2021»

 

ΘΕΜΑ:6ο  «Περί συγκρότησης  επιτροπής Kαλής εκτέλεσης εργασιών έτους 2021  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και συγκρότησης επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών οχημάτων και  καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων για το έτος 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016»

ΘΕΜΑ:7ο  «Περί έγκρισης α κατανομής επιχορήγησης προς τις Σχολικές Επιτροπές»

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών»

 

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. Βασιλειάδου Σωτηρία
 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

 1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)