Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/5/21

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 15η  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα γίνει στις 17 Mαίου 2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα έναρξης 13.30  και λήξη 14.30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και […]

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για πρόσληση ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021 ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΟΧ1_2021