ΠΑΡΑΔΟΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Στις 25.08.2020 υπογράφηκε η  Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης: «Τοπικό Πολεοδομικού Σχεδίου (πρώην Τ.Χ.Σ.) Δήμου Σαμοθράκης» 

Στις 24-05-21 κατατέθηκαν από τον Ανάδοχο τα επί μέρους στοιχεία της Α’ φάσης του «Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (πρώην Τ.Χ.Σ.) Δήμου Σαμοθράκης»  και συγκεκριμένα η Α΄ φάση της κύριας μελέτης του Τ.Π.Σ. καθώς και οι Α΄ φάσεις των υποστηρικτικών μελετών αυτής, ήτοι της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) και της  Γεωλογικής μελέτης, τα οποία αφού ελέγχθηκαν ως προς την πληρότητα, την επάρκεια, την τήρηση των προδιαγραφών, των Κανονισμών και των τεχνικών οδηγιών από τους επιβλέποντες, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δ. Σαμοθράκης προς ενημέρωση των δημοτών.

Αντικείμενο της  Α΄ Φάσης είναι η διάγνωση των δυνατοτήτων και προβλημάτων χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης.

Στην Ενότητα της Ανάλυσης γίνεται τεκμηριωμένη καταγραφή και επεξεργασία των μεγεθών και της εξέλιξης των βασικών χωρικών παραμέτρων που είναι απαραίτητες για την πρόταση χωρικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, εξετάζονται θέματα, όπως η διοικητική ταυτότητα, η γεωγραφική ταυτότητα και η ένταξη της περιοχής στον ευρύτερο περιφερειακό, διαπεριφερειακό χώρο, η ιστορία, το δημογραφικό προφίλ, η αναπτυξιακή φυσιογνωμία, η παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας, η χωροταξική οργάνωση των δραστηριοτήτων, η κατάσταση και ο βαθμός προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης, μελετώνται η φυσιογνωμία, η πολεοδομική οργάνωση και θέματα προστασίας των πόλεων, των οικισμών και των λοιπών οικιστικών υποδοχέων του Δήμου.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

ΣΜΠΕ Α ΦΑΣΗΣ_signed

ΤΠΣ

X-A1_150dpi_signed

X-A4_signed

X-A3_signed

ΤΕΥΧΟΣ ΤΠΣ Α ΦΑΣΗΣ