Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη 16-7-2021

 

 

Αρίθμ. Πρωτ :3483

 

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 14η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  14η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 21-7-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 20:30μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της  από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1ο« Επανακαθορισμός συστήματος μοριοδότησης εγγραφής παιδιών στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Σαμοθράκης και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής».

 

ΘΕΜΑ:  2ο «Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 2021».

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Παραλαβή Α Φάσης Μελέτης «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (πρώην Τ.Χ.Σ.) Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ».

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί έγκρισης δρομολογίων υπεραστικής συγκοινωνίας για την περίοδο Ιουλίου 2021 έως Ιούλιο 2022».

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί τροποποίησης κομίστρων των άγονων επιβατικών γραμμών της Νήσου Σαμοθράκης».

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε αδειοδοτημένο φορέα σύμφωνα με το Π.Δ. 346/2001 και το  Ν.  2163/2001 εκτέλεσης υπεραστικών  δρομολογίων με σκοπό την υποστήριξη του Δήμου Σαμοθράκης  στην άσκηση αρμοδιότητας υπεραστικής συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νήσου Σαμοθράκης λόγω ελλιπών μέσων να ανταποκριθεί στην κάλυψη τοπικών αναγκών».

 

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για ματαίωση εκμίσθωσης τμήματος πλατείας Καμαριώτισσας για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα παρκ)».

 

 

ΘΕΜΑ: 8ο«Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».  

 

ΘΕΜΑ: 9ο «Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών».

 

ΘΕΜΑ: 10ο «Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών».

 

 

 

 

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 

 

Η Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
  2. Αντωνίου Ιωάννης
  3. Βίτσας Αθανάσιος
  4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
  5. Βασιλειάδου Σωτηρία Προέδρος ΔΣ
  6. Γρηγόραινας Ιωάννης
  7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
  8. Κυλίμος Νικόλαος
  9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

  1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)