Αντικατάσταση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΑΔΑ: ΩΗΑΥΩ1Λ-ΧΘΙ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη 27-7-2021

         Αριθμ. Πρωτ.: 3637

 

Απόφαση αριθμ.: 215/2021

Θέμα: «Αντικατάσταση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου»

 

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.

3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011

4) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006.

5)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ4124 /τ.Β΄/20-9-2018.

6) Toν Κανονισμό Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Σαμοθράκης που εγκρίθηκε με την αρίθμ.186/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως ισχύει.

7) Την αρίθμ. πρωτ.: 4536/298/11-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΕΑΒΩΛ-9Κ5) απόφασή μας για τον ορισμό Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για την επικουρία μας και την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Χώρας και Λακκώματος του Δήμου Σαμοθράκης.

9) Την αρίθμ. πρωτ.: 3636/23-7-2021 εισερχομένου αίτηση τηςΤερζή Αναστασίας για απαλλαγή από τα καθήκοντα Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου στην εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Χώρας και Λακκώματος του Δήμου Σαμοθράκης.

10) Την ανάγκη αντικατάστασης Εντεταλμένου Συμβούλου για την επικουρία μας και την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Χώρας και Λακκώματος του Δήμου Σαμοθράκης.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Α. Αντικαθιστούμε την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Τερζή Ανταστασία με την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κα.  Καραμήτσου Γιαννέλου Αικατερίνη ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο και της αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Συντονισμού του άρθρου 8 του Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Σαμοθράκης που έχει ως έργο την εποπτεία, τον έλεγχο και τον συντονισμό όλων των Κ.Δ.Α.Π. σε συνεργασία με τους υπευθύνους των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Σαμοθράκης ως εξής:

1) Την  υποβοήθηση του έργου εποπτείας, ελέγχου, επίβλεψης και  συντονισμού των ΚΔΑΠ και συγκεκριμένα:

 • Να συμμετέχει στην Επιτροπή Εποπτείας και Συντονισμού του άρθρου 8 του Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΔΑΠ
 • Να μεριμνά για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημάρχου που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Να μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την εξασφάλιση κτιρίων και κατάλληλων χώρων λειτουργίας των ΚΔΑΠ
 • Να εισηγείται θέματα του προσωπικού  που απασχολείται στις  υπηρεσίες που ορίζεται αρμόδιος.
 • Να μεριμνά για όλα τα θέματα οργάνωσης, καλής λειτουργίας και  αδειοδότησης λειτουργίας των  ΚΔΑΠ  και να ενημερώνει και να εισηγείται σχετικά στα όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου.

Β. Η ανωτέρω Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, θα χρησιμοποιεί μέχρι νεωτέρας γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου.

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.

Δ. Να δημοσιευτεί δε μία φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

                                                            

                                              Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

 

Παράταση ισχύος της αρίθμ. 260/4028/3-8-2020 απόφασης του Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σαμοθράκη 23-7-2021

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                          Αρ. Πρωτ: 3640

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                            

 

 

        _____________

 

Ταχ. Δ/νση    : Χώρα

Τ.Κ.               : 68002 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ                       

Τηλ.              : 2551350800

Fax               : 2551041204

Email            : dim@ samothraki.gr

 

Παράταση ισχύος της αρίθμ. 260/4028/3-8-2020 απόφασης του Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη

   ΑΠΟΦΑΣΗ 217

 

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ.4124/Β/20-9-2018 Τροποποιήσεις ΦΕΚ 2511/Β/25-6-2019).
 6. Την 289/4388/4-9-2019 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
 7. Tην αρίθμ. 178/2708/16-6-2020 απόφαση του Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη
 8. Την αρίθμ. 260/4028/3-8-2020 απόφαση του Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη
 9. Την αρίθμ. 2285/9-2-2021 (ΑΔΑ: 619Λ465ΧΘΟ-8ΘΛ) απόφαση χορήγησης σήματος λειτουργίας στην Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης της Ειδικής Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ).
 10. Την αρίθμ.55/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας (Υδροθεραπευτήριο) Δήμου Σαμοθράκης»
 11. Την ανάγκη παράτασης ισχύος της αρίθμ. 260/4028/3-8-2020 απόφασης του Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη υπευθύνου για την λειτουργία της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης και υπευθύνου και συντονιστή για την εφαρμογή υγειονομικού πρωτοκόλου για την λειτουργία του στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊου COVID-19» για την για την λουτρική περίοδο 2021.

                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Παρατείνει την ισχύ της αρίθμ. 260/4028/3-8-2020 απόφασης του Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη υπευθύνου για την λειτουργία της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης και υπευθύνου και συντονιστή για την εφαρμογή υγειονομικού πρωτοκόλου  για την λειτουργία του στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊου COVID-19» σύμφωνα με τις διατάξεις της  υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 (ΦΕΚ 1632/21-4-2021/τ.Β΄) κοινή υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού, για την λουτρική περίοδο 2021.

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο  Δήμαρχος

 

Γαλατούμος Νικόλαος

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28/7/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ             

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                        Σαμοθράκη  23-7-2021

Αρίθμ. Πρωτ.:3672

 

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής               

                                                                        Επιτροπής

                                                                (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 23η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 28η του μηνός Iουλίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

ΘΕΜΑ:1ο  «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών λειτουργίας μονάδας ιαματικής θεραπείας (υδροθεραπευτήριο) Δήμου Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ:2ο  «Περί έγκρισης 1ου και 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ της υπ. αρ. 2371/24-5-2021 διακήρυξης και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου.

 

ΘΕΜΑ:3ο «Περί έγκρισης Τευχών Δημοπράτησης και διενέργειας διαγωνισμού  της μελέτης ”ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΡΗΜΝΙΩΤΙΣΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ‘ προϋπολογισμού  79.959,85€ με ΦΠΑ (24%).

 

ΘΕΜΑ:4ο  «Περί συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθ. 221 του ν.4412/2016 για την διενέργεια διαδικασιών ανάδειξης του αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης της μελέτης ”ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΡΗΜΝΙΩΤΙΣΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ.

 

ΘΕΜΑ:5ο  «Περί συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθ. 221 του ν.4412/2016 για την διενέργεια διαδικασιών ανάδειξης του αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης του έργου ”Βελτίωση τοπικού δικτύου Χώρας –Αλωνίων ’’.

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης έργων «Ενίσχυση δικτύων ύδρευσης και αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές υδροδότησης των οικισμών Δήμου Σαμοθράκης»  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016.

 

ΘΕΜΑ:7ο  «Περί έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης έργων «Κατασκευή Γεώτρησης στη Θέση Σωτήρας του Δήμου Σαμοθράκης»  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016.

 

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης έργων «Εξοπλισμό γεώτρησης στη θέση Σωτήρας Σαμοθράκης»  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016.

 

ΘΕΜΑ: 9ο «Περί έγκρισης κίνησης αυτοκινήτων του δήμου εκτός ορίων δήμου.

 

ΘΕΜΑ: 10ο « Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής της περίπτωσης Σύνδεση με το Δίκτυο μέσης τάσης /χαμηλής  τάσης του ακινήτου εγκατάστασης στην διεύθυνσή ΑΛΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ και ορισμός υπόλογου.

ΘΕΜΑ: 11ο «Περί έγκρισης πρώτου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ομάδα 1 Α Είδη παντοπωλείου, για την ομάδα 1 Γ είδη οπωροπωλείου και για την ομάδα 1 Δ είδη κρεοπωλείου και κήρυξη άγονου πρόχειρου διαγωνισμού για την ομάδα 1 β είδη αρτοπωλείου για την σίτιση στο Παιδικό Σταθμό.

 

ΘΕΜΑ: 12ο «Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΤΟ ΦΥΤΙΚΟ ΠΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ.

 

ΘΕΜΑ: 13ο «Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου.

 

ΘΕΜΑ: 14ο «Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου.

 

ΘΕΜΑ: 15ο «Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου.

 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

1.Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

2.Βίτσας Αθανάσιος

3.Γρηγόραινας Ιωάννης

4.Γιαννέλου – Καραμήτσου Κατερίνα

5.Τερζή Αναστασία

 1. Σαράντος Γεώργιος