Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/9/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                                            Σαμοθράκη  30-8-2021

 

Αρίθμ. Πρωτ.:4250

 

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 26η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 26η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

 1. Θέμα 1ο Έγκριση δαπανών και απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων και οχημάτων του Δήμου
 2. Θέμα 2ο Έγκριση προπληρωμής εισιτηρίων αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου
 3. Θέμα 3ο Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021
 4. Θέμα 4ο Έγκριση 3ου πρακτικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ”της υπ. αρ. 2371/24-5-2021 διακήρυξης και κατακύρωση του διαγωνισμού.
 5. Θέμα 5ο Περί αναγκαιότητας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας έκτακτης αποκομιδής ανακυκλώσιμων λόγω βλάβης οχήματος του Δήμου και έγκριση διενέργειας ανάθεσης αυτής.
 6. Θέμα 6ο Περί έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης υπηρεσίας ‘’Έκτακτης αποκομιδής ανακυκλώσιμων λόγω βλάβης οχήματος του Δήμου’’ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016
 7. Θέμα 7ο Περί τροποποίησης ωραρίου εργασίας δύο (2) καθαριστριών σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (2,30 ώρες ημερησίως) για κάλυψη αυξημένων αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δήμου Σαμοθράκης καθ΄όλη την διάρκεια λειτουργίας τους, λόγω ανάγκης φαρμογής πρόσθετων μέτρων υγιεινής και  ασφάλειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας της ασθένειας Covid-19 για το σχολικό έτους 2021-2022»
 8. Θέμα 8ο Έγκριση τροποποίησης/συμπλήρωσης της αρίθμ. 164/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής « Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων και καθορισμός αριθμού θέσεων και ωρών απασχόλησης»

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

 1. Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Βίτσας Αθανάσιος
 3. Γρηγόραινας Ιωάννης
 4. Γιαννέλου – Καραμήτσου Κατερίνα
 5. Τερζή Αναστασία
 6. Σαράντος Γεώργιος