Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 31η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15/10/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ             

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                     Σαμοθράκη 11-10-20212021

Αρίθμ. Πρωτ.:5075

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής               

                                                                        Επιτροπής

                                                                (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 31η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 31η  δια περιφοράς ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 15η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

ΘΕΜΑ:1ο Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο δήμο Σαμοθράκης», στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2021» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου – Κωδικός Πρόσκλησης: ΣΦΗΟ-2021 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

1.Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

2.Βίτσας Αθανάσιος

3.Γρηγόραινας Ιωάννης

4.Γιαννέλου – Καραμήτσου Κατερίνα

5.Τερζή Αναστασία

  1. Γιαταγάννη Κων/να