Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/11/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  19-11-2021

Αρίθμ. Πρωτ.: 5821

 

 

ΠΡΟΣ: Μέλη του Δημοτικού 

                                                                Συμβουλίου

                                                                (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  20η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου  2021 ημέρα  Τρίτη και ώρα έναρξης 14.00 μ. και λήξη 15.00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της εγκυκλίου 643 αρίθμ. πρωτ.: 69472/24-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

      ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης εισήγησης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021»

 

 ΘΕΜΑ: 2ο «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 46.537,00 € από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) περιόδου 2021-2022»

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου με εξειδικευμένη γνώση για  υπόθεση προσφυγής κατά της πράξης επιβολής προστίμου ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σαμοθράκης

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί αιτήσεως του Μαρμαρά Γεώργιου για επέκταση άδειας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων»

ΘΕΜΑ: 5ο «Έγκριση διαγραφής παιδιών από Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Χώρας»

ΘΕΜΑ: 6ο «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής  διαφόρων προμηθειών του Δήμου»

ΘΕΜΑ: 7ο «Περί αιτήσεων του ΤΔ 41 Συντάγματος Πεζικού «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» για επέκταση δικτύου φωτισμού (Εγκατάσταση Ηλεκτρικού Δικτύου της ΤΔ 41 ΣΠ) στο δρόμο για το ΕΦ ¨ΤΟΥΡΛΙ¨»

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν  τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο  υγείας.

 

Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι  δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6974190204.

 

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

                                                                                       Η Πρόεδρος

 

                                                                                    Βασιλειάδου Σωτηρία

 Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. Βασιλειάδου Σωτηρία
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Τόλιου Βασιλική
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15. Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)