Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για 20η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25/11/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  24-11-2021

Αρίθμ. Πρωτ.: 5928

 

 

ΠΡΟΣ: Μέλη του Δημοτικού 

                                                                Συμβουλίου

                                                                (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαμοθράκης για 20η  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  20η  ΈΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου  2021 ημέρα  Πέμπτη και ώρα έναρξης 10.00 μ. και λήξη 10.30.

Η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης οφείλεται σε διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου καθώς και σε ανάγκες που προέκυψαν και αφορούν την νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε σημαντική δικαστική υπόθεση, καθώς και στην έγκαιρη διαγραφή παιδιών από το ΚΔΑΠ Χώρας προκειμένου να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι γονείς.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της εγκυκλίου 643 αρίθμ. πρωτ.: 69472/24-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», για συζήτηση και λήξη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

      ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης εισήγησης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021»

 

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου με εξειδικευμένη γνώση για  υπόθεση προσφυγής κατά της πράξης επιβολής προστίμου ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σαμοθράκης.

 

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση διαγραφής παιδιών από Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Χώρας»

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν  τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Δήμου (dim@samothraki.gr), αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο  υγείας.

 

Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι  δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να δηλώσουν την ψήφο τους για τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης τηλεφωνικά στον Προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό του στο κινητό τηλέφωνο: 6974190204.

 

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

 

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

                                                                                       Η Πρόεδρος

 

                                                                                    Βασιλειάδου Σωτηρία

 Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
2. Αντωνίου Ιωάννης
3. Βίτσας Αθανάσιος
4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
5. Βασιλειάδου Σωτηρία
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
8. Κυλίμος Νικόλαος
9. Παλκανίκος Ιωάννης
10.Παπάς Παναγιώτης
11.Πρόξενος Χρήστος
12.Τόλιου Βασιλική
13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
14.Τερζή Αναστασία
15. Φωτεινού Σαράντος
16. Γλήνιας Ιωάννης
17.Φωτεινού Φωτεινός
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ OΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΔΑ: 9Σ5ΖΩ1Λ-26Θ      

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     Σαμοθράκη 23/11/2021

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                      Αρ. Πρωτ.: 5897

Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Σαμοθράκης

τ.κ.: 68002

Πληροφορίες: κα. Καπετανίδου Στυλιανή

Τηλέφωνο: 2551042195

Εmail: s.kapetanidou@samothraki.gr

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ OΙΚΟΠΕΔΟΥ

 ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)

β) τον Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/06)

γ) την 124/2021 (ΑΔΑ: ΨΒ8ΔΩ1Λ-Θ2Ν) απόφαση του Δημ. Συμβουλίου για την αγορά οικοπέδου για ανέγερση νέου νηπιαγωγείου Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης.

δ) την 227/2021 (ΑΔΑ: ΩΔ0ΑΩ1Λ-ΔΡ0) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ε) την 5475/1-2021 (ΑΔΑ: 96ΨΗΩ1Λ-ΓΗΧ) απόφαση του Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά οικοπέδου από το Δήμο μας, για ανέγερση νέου Νηπιαγωγείου Καμαριώτισσας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του ακινήτου χωρίς την αξία του.

 

1) Περιγραφή του ακινήτου

 

Το οικόπεδο όπου θα ανεγερθεί νέο Νηπιαγωγείο Καμαριώτισσας θα  πρέπει να έχει κατά προτίμηση έκταση 1.200 τ.μ. ενώ γίνονται αποδεκτοί χώροι και με μικρότερη επιφάνεια, εφόσον τα λοιπά χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν την δυνατότητα ανέγερσης του απαιτουμένου διδακτηρίου.

 

Η μέγιστη διανυόμενη απόσταση των νηπίων με αφετηρία μέτρησης το γεωμετρικό κέντρο του οικοπέδου είναι τα 400-500 μέτρα, ενώ σε περίπτωση που δεν βρεθεί οικόπεδο με την άνω απόσταση σε κάθε περίπτωση  αυτή δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη από τα 800 μέτρα.

 

Το οικόπεδο να έχει κανονικό σχήμα, επίπεδα χωρίς έντονες κλίσεις και να είναι ελεύθερο κτισμάτων ή άλλων  εγκαταστάσεων και γενικότερα  να πληρεί τις προϋποθέσεις της αρίθμ. 37237/ΣΤ1 (ΦΕΚ 635/27.04.2007 τεύχος Β’) απόφαση της Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων   με την οποία καθορίζονται  τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτιρίων, καταλλήλων για στέγαση σχολικής μονάδας.

 

 

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

 

Η δημοπρασία χωρίζεται σε δύο φάσεις ως εξής:

 

Α: Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σαμοθράκης  και εν συνεχεία η Υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή  καταλληλότητας και επιλογής χώρων και χώρων μετά κτιρίων για την στέγαση σχολικών μονάδων που ορίστηκε με την αρίθμ.  πρωτ.: 5508/351/3-11-2021 (ΑΔΑ: 6Ε11Ω1Λ-ΡΧ9) απόφαση του Δημάρχου η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η, έκθεση αξιολόγησης μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε ένα που εκδήλωσε ενδιαφέρον. 

 

Β. Διενέργεια δημοπρασίας

 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της Α’ φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 συντάσσονται πρακτικά, τα οποία μετά τη λήψη δημοπρασίας υπογράφονται από τον μειοδότη και τον εγγυητή του.

 

3) Εγγυητής

 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

4) Δικαίωμα αποζημίωσης

 

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

 

5) Σύμβαση

 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

 

6) Δημοσίευση Διακήρυξης

 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www.samothraki.gr).

 

7) Επανάληψη της δημοπρασίας

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον  δημάρχου εάν δεν παρουσιάσθηκε μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.

 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας απόφασης της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει αυτός να υπογράψει τη σύμβαση.

 

 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή του ως όριο δε πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό που κατοχυρώθηκε στο όνομά του, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

 

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

 

9) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σαμοθράκης, τις εργάσιμες ημέρες και  ώρες,  Τηλέφωνο: 2551042195, Εmail: s.kapetanidou@samothraki.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από

      αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 15/12/2021.

 

                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                     Γαλατούμος Νικόλαος