Αιτήσεις πρόσληψης προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, συνολικά χιλίων εξακοσίων σαράντα εννέα (1649) ατόμων, ειδικοτήτων: ΤΕ Λογιστών, ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας

Προθεσμία υποβολής: 28-03-2022 08:00 έως 07-04-2022 08:00
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει 3 μέρες μετά
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΥΠΠΟΑ/88844/02-03-2022

ΑΔΑ: 98ΙΚ4653Π4-ΜΩΘ
https://sox.culture.gov.gr/contests