Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για την 7η Tακτική συνεδρίαση του έτους 2022 23/5/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 19-5-2022

Αρίθμ. Πρωτ.2223

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για την 7η Tακτική συνεδρίαση του έτους 2022».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 7η με τηλεδιάσκεψη (ΖΟΟΜ) τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2022, σύμφωνα με  τις διατάξεις   του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 74    του Ν. 4555/2018 και  την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.27397/13-5.2022 (ΦΕΚ 2369/14-5-2022 τεύχος Β’), την εγκύκλιο του Υπ.Εσωτερικών αρ. 643/2021-ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), και του άρθρου 67 του ν. 4830/2021» » (Α’ 169) και τα άρθρα 177 του ν. 4635/19. , που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ: 1o«Έγκριση πρακτικού εκτίμησης τιμής εκκίνησης μισθώματος δημοτικού κτιρίου 102,20 τ.μ. και εξοπλισμού εντός του δημοτικού χώρου Πλατιάς με σκοπό την λειτουργία αναψυκτήριου και μίνι μάρκετ» .

ΘΕΜΑ: 2o «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση 1ης αναμορφωμένης στοχοθεσίας 2022».

ΘΕΜΑ: 3o «Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

ΘΕΜΑ: 4o«Έγκριση υποβολής αιτήματος προς το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για επιστροφή ποσού 7.669,98 € που αποδόθηκε εκ παραδρομής από ιδίους πόρους του Δήμου αντί των πόρων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» .

ΘΕΜΑ: 5o«Περί εκμίσθωσης για 10 έτη με δημοπρασία δημοτικού ακινήτου (κτιρίου οικολογικού αγροκτήματος 80 τ.μ. και έκτασης 4.104,84 τ.μ.)».

ΘΕΜΑ: 6o«Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων 1ου τριμήνου 2022 των δομών υλοποίησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ Δήμου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ:7o Μετατόπιση αντλιοστασίου του έργου: «Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Σαμοθράκης, Αντλιοστασίου και αγωγού σύνδεσης με την Ε.Ε.Λ. και αγωγού διάθεσης λυμάτων της Ε.Ε.Λ.»

  1. ΘΕΜΑ:8o Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΑΣ – ΑΛΩΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ:9ο «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών του Δήμου Σαμοθράκης.

ΘΕΜΑ:10ο «Αντικατάσταση Προέδρου Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Σαμοθράκης.

ΘΕΜΑ:11o Ανασυγκρότηση Επιτροπών άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.20..

ΘΕΜΑ:12ο «Έγκριση εγγραφής – διαγραφής νηπίων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.

ΘΕΜΑ:13ο «Έγκριση εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας ελαιοκομικής περιόδου 2022» .

ΘΕΜΑ:14ο «Εξέτασης αιτημάτων πολιτών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασιλειάδου Σωτηρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη

2. Αντωνίου Ιωάννης

3. Βίτσας Αθανάσιος

4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

5. Βασιλειάδου Σωτηρία

6. Γρηγόραινας Ιωάννης

7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

8. Κυλίμος Νικόλαος

9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

16. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)