Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 14/10/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 7/10/2022

Αρίθμ. Πρωτ: 4650

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022»

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 14-10-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1o «Περί έγκρισης 2ου πρακτικού  ελέγχου και βαθμολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού  με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί έγκρισης του 1ου  Συγκριτικού Πίνακα &  1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης, με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΡΗΜΝΙΩΤΙΣΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ και εκπόνησης της μελέτης Σήμανσης Ασφάλισης της οδού σύμφωνα με το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών από τον ανάδοχο Οικονομικό φορέα ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και όρων διαγωνισμού για την ανάθεση μελετών με τίτλο «Ωρίμανση και σύνταξη μελετών αποχετευτικών δικτύων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και  εκσυγχρονισμού εσωτερικών δικτύων ύδρευσης  οικισμών»

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί εισήγησης 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 προς το Δημοτικό Συμβούλιο»

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί εξώδικου συμβιβασμού για την επίλυση διαφοράς με τον Δημήτριο Τηγανούρια του Παναγιώτη»

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί αποδοχής δωρέας ιδιωτικής συλλογής απολιθωμάτων και πετρωμάτων»

ΘΕΜΑ: 7Ο «Περί εξειδίκευσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών δεξίωσης και γεύματος επισήμων στα πλαίσια εορτασμού της τοπικής επετείου Απελευθέρωσης της νήσου Σαμοθράκης στις 19η Οκτωβρίου και της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου»

ΘΕΜΑ: 8ο «Καθορισμός των όρων της ανάθεσης του  έργου με τίτλο: ‘’ Καλλιέργεια και αποκατάσταση υδρομάστευσης Καρδά Ανω Μεριάς και αντικατάσταση του καταθληπτικού αγωγού από την υδροδότηση εως την δεξαμενή αποθήκης Άνω Μεριάς Σαμοθράκης ’  προϋπολογισμού 59.909,45 πλέον  ΦΠΑ 24% και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης»

ΘΕΜΑ: 9ο «΄Εγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου κ. Γλήνια Ιωάννη εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου»

ΘΕΜΑ: 10Ο «Περί εξειδίκευσης πίστωσης για κάλυψη δαπάνης προμήθειας 3 πολυθρόνων γραφείου για τον εξοπλισμό του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 11ο «Έγκριση 3ου Πρακτικού για την Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Σαμοθράκης»

  Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

2. Γρηγόραινας Ιωάννης

3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

6. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ – ΒΡΕΦΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ (BABY KITS)»

O Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου που επιτελεί, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση της τράπεζας EUROBANK και τον Δήμο Σαμοθράκης για την παροχή Υλικής Υποστήριξης – Βρεφικών Πακέτων σε οικογένειες με σκοπό την υποστήριξη των νεογέννητων, προβαίνει στη συλλογή αιτήσεων.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά κατοίκους του Δήμου που αναρτάται η παρούσα ενημέρωση.

Οι ενδιαφερόμενες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο, το αργότερο έως την 4η Νοεμβρίου 2022.

Για την επιλογή των επωφελούμενων του προγράμματος συνεκτιμώνται, μέσω μοριοδότησης,  οι ακόλουθοι παράγοντες:

  1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Εισοδηματικά κριτήρια: Οικογενειακό εισόδημα για ένα άτομο από 0 έως 24.000 € συν 1.500 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας, δηλαδή 2 / 25.500€,  3 / 27.000€,  4 / 28.500€,  5 / 30.000€,  6 / 31.500€.

Εφ’ όσον πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, η βοήθεια θα δοθεί κατά προτεραιότητα σε:

Α) Οικογένειες με περισσότερα ανήλικα τέκνα.

Β) Οικογένειες με ανάπηρα μέλη (πιστοποιημένη βαριά αναπηρία 80% και άνω).

Γ) Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα (εφόσον υπάρχει επίσημη επιμέλεια των τέκνων).

Δ) Οικογένειες με δύο άνεργους γονείς και ανήλικα τέκνα.

  1. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι:

 

Α. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (η αίτηση χορηγείται από το Δήμο)

Β. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου της αιτούσας

Γ. Εκκαθαριστικό Φορολογικού Έτους 2021 της αιτούσας και του συζύγου (σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης)

Δ. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Ε. Ιατρική γνωμάτευση γυναικολόγου περί κατάστασης εγκυμοσύνης και μόνο όταν υπάρχει η αντίστοιχη συναίνεση για τα προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση δίδυμης κύησης να γίνεται ειδική αναφορά.

ΣΤ. Πιστοποίηση διεύθυνσης κατοικίας με αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ή ύδρευσης ή κινητής/σταθερής τηλεφωνίας στο όνομα της αιτούσας/συζύγου ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας σε ισχύ μαζί με λογαριασμό στο όνομα του ιδιοκτήτη. ή δήλωση στην ΑΑΔΕ με τα στοιχεία μίσθωσης της κατοικίας.

Ζ. Πρόσφατη ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ανεργίας από ΟΑΕΔ της αιτούσας και του συζύγου (εάν υπάρχει ανεργία)

Η.  Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕ.Π.Α για σύζυγο και ανήλικο τέκνο (μόνο για αναπηρία 80% και άνω, εφόσον υπάρχει και η αντίστοιχη συναίνεση για τα προσωπικά δεδομένα).

Θ.  Το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ για το πιστοποιητικό αναπηρίας υπογράφεται από: Α) την ΑΙΤΟΥΣΑ για το δικό της πιστοποιητικό αναπηρίας Β) του συζύγου για το δικό του πιστοποιητικό αναπηρίας. Ειδικά για  τα  ανήλικα τέκνα  το  ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ υπογράφεται από τους δύο γονείς ή τον κηδεμόνα .

Ι. Το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ για την ιατρική γνωμάτευση γυναικολόγου υπογράφεται από  την  ΑΙΤΟΥΣΑ. Σημειώνεται ότι χωρίς την ιατρική γνωμάτευση δεν δύναται να αξιολογηθεί η αίτηση για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα

 

Το έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται αναρτημένο σε εμφανή χώρο στην ιστοσελίδα www.mkoapostoli.com και στον Δήμο σας. Η αιτούσα, εφόσον δίνει στοιχεία τρίτων προσώπων (συζύγου, τέκνων, φιλοξενούμενων κλπ), οφείλει να τους παραπέμψει στην ενημέρωση που είναι ανηρτημένη στο site.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιολογητικά θα βρείτε στην αίτηση που χορηγείται από το Δήμο σας.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο στο Δήμο Σαμοθράκης που μόνιμα κατοικεί ο ενδιαφερόμενος. 

Η αιτήσεις θα γίνονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σαμοθράκης από της 11 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου.

Δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις χωρίς όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2551098097.