Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 28/11/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη 23/11/2022

Αρίθμ. Πρωτ: 5533

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022»

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 26η τακτική δημόσια συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 2811-2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο  «Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διαγωνισμού του υποέργου Ι  με τίτλο: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού», συνολικού προϋπολογισμού 191.300,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ της Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» βάση της μελέτης που εκπονήθηκε από τον ανάδοχο της υπηρεσίας με τίτλο: ¨Υπηρεσίες τεχνικού Συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης και υποστηρικτικών ενεργείες για την δημιουργία λαο υποβολή φακέλου της πράξης ¨ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨ σύμφωνα με το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΟΤΑ της πρόσκλησης υπ’ υπ’αρ. Πρωτ. ΕΥΔ 1084/29-06-2022 όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. πρωτ. ΕΥΔ 1296/01-08-2022 µε κωδικό πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ».

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Σαμοθράκης με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» προϋπολογισμού 210.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στο πλαίσιο της  υπ’ υπ’αρ. Πρωτ. ΕΥΔ 1084/29-06-2022 όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. Πρωτ. ΕΥΔ 1296/01-08-2022 µε κωδικό πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ»  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» Άξονας Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» και 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µε τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση παραλαβής  μελέτης με τίτλο Oικονομοτεχνική Μελέτη στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης αξιοποίησης Αξιοποίησης και Αναβάθμισης Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης»

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση 1ου  πρακτικού για την ”Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση της υπάρχουσας”»

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Έγκριση παραλαβής της μελέτης σήμανσης ασφάλειας δρόμου Κρημνιώτισσας» 

 

ΘΕΜΑ: 6ο « Παράταση του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» έως 21/04/2023»

 

ΘΕΜΑ 7ο «:Παράταση του έργου «Κατασκευή Γεώτρησης στην Θέση Σωτήρας του Δήμου

έως 15/04/2023»

 

ΘΕΜΑ 8ο «ΕΓΚΡΙΣΗ  1ου  ΑΝΑΚΕΦΑΛΕΩΤΙΚΟΥ ΑΠΕ του έργου : 

 Κατασκευή Ράμπας και λοιπές εργασίες προσβασιμότητας  ΑΜΕΑ

                  στο Δημοτικό σχολείο Λακκώματος »

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
  2. Γρηγόραινας Ιωάννης
  3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

  1. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)