Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 6η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 29/3/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη,28-03-2023
Αρίθμ. Πρωτ: 1295

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 6η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

Καλείστε να προσέλθετε στην 6η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 29-3-2023 ημέρα Tετάρτη και ώρα 09.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ), καθώς και του άρθρου 78 του Ν.4954/08-07-2022 (ΦΕΚ 136/τεύχος Α΄/09-07-2022) ,επί των κάτωθι θεμάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα για τους λόγους όπως ακολουθούν:

ΘΕΜΑ: 1o «Περί έγκρισης έκτακτου χαρακτήρα της συνεδρίασης»
(Θα πρέπει να εγκριθεί ο έκτακτος χαρακτήρας των κάτωθι θεμάτων)

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί αναδιαμόρφωσης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Σαμοθράκης, οικ. έτους 2023»
(Το θέμα δεν χωρεί αναβολής καθώς εκκρεμεί η έγκριση του προϋπολογισμού 2023 από το Δημοτικό Συμβούλιο)

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πίνακας αποδεκτών:
Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
2. Γρηγόραινας Ιωάννης
3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
5.Τερζή Αναστασία
6. Γλήνιας Ιωάννης
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr