Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 27/10/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 21-10-2023

Αρίθμ. Πρωτ: 4336

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

Καλείστε να προσέλθετε στην 21η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27-10-2023, ημέρα Παρασκεύη

και ώρα 11.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.11991ΚΥΑ ΦΕΚ Β 1076/24-2-23)

ΘΕΜΑ: 1ο « Περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προυπολογισμού.  »

ΘΕΜΑ: 2ο«Περί έγκρισης 3ου τριμήνου 2023  »

ΘΕΜΑ: 3ο«Περί έγκρισης 2ου πρακτικού και κατακύρωση διαγωνισμού του έργου « Αποκατάσταση Βατότητας στο Οδικό Δίκτυο της νήσου Σαμοθράκης  »

ΘΕΜΑ: 4ο«Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας»

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αντωνίου Ιωάννης

2. Γρηγόραινας Ιωάννης

3. Φωτεινού Σαράντος

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

6. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)