Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 23-12-2013

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 23-12-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σαμοθράκη 20-12-2013

Αρ.Πρωτ.:7920

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

2. Κεχαγιόγλου Στυλιανός

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Σταφυλάς Ιωάννης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την23η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής 

Χανός Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο